מראית העין מסכת עדויות פרק א

מראית העין מסכת עדויות פרק א

  

משנה ד
שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם בפתח עינים חקרתי דהא אמרינן אין קורין אבות אלא לשלשה ושם הבאתי שהרב יעב"ץ זל"הה כתב דאבות העולם מיקרו אבות סתמא לא איקרו ע"ש והוא דוחק ואחר זמן ראיתי להריטב"א ז"ל שכתב דהא דאמרינן אין קורין אבות אלא לשלשה היינו דוקא בתפלה אבל כשאינו בתפלה קורין והכריח הדבר ובמ"א כתבתי בזה בס"ד: ומאי דקרי הכא להלל ושמאי אבות העולם היינו כי בא ללמד שלא יהא אדם עומד על דבריו ולהגזים ללמד לדורות הבאים קרי להו אבות העולם ועם כל זה לא עמדו על דבריהם וכמה מיני ק"ו דור ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.