מראה כהן מסכת אבות פרק ו

מראה כהן מסכת אבות פרק ו

  


משנה יא
בד"ה ר"ח בן עקשיא אינו מן הברייתא אלא סיום נאה הוא ונ"ב חסר כאן וצ"ל אינו מן הברייתא רק רחב"ע אמר למילתיה באלו הן הלוקין במסכת מכות. ולפי שיש בה סיום נאה נהגו כל העם לאומרו בסוף כל פרק מפרקי אבות עכ"ל רש"י שבמדרש שמואל ועוד נתן שם רש"י טעם למה נקראו פרקי אבות ע"ש וכל מה שכתב כאן נראה הכל ט"ס ובחינם האריך בזה מהרי"ב ז"ל בשם הב"ש והמג"א ז"ל שלא ראו פירש"י באבות הנ"ל: