מראה הנוגה הלכות חגיגה פרק א

מראה הנוגה הלכות חגיגה פרק א

  

הלכה ב
[ב] הראיה והחגיגה אין להן שיעור מן התורה וכו' אבל מדברי סופרים שלא יהא קרבן עולת ראיה פחות משוה מעה כסף וכו'. בפ"ק דחגיגה אפליגו בית שמאי ובית הלל דב"ש סברי הראיה שתי כסף והחגיגה מעה כסף וב"ה סברי הראיה מעה כסף והחגיגה שתי כסף וידוע דהלכה כב"ה ותו דשם בפ"ק דחגיגה דף ז' קאמר ר' יוחנן משמיה דר' אושעיא ברבי כב"ה דהראיה מעה כסף והחגיגה שתי כסף וראיתי לרש"י בפ' יש בכור דף נ"א ע"א ההיא ברייתא דהתם דקתני דהראיון נמי שוה כסף אינו ככסף שכתב וז"ל והראיון לקנות עולת ראיה הנקנות בשתי מעות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.