מראה הנוגה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

מראה הנוגה הלכות זכיה ומתנה פרק ח

  


הלכה יח
[יח] אל תטעה בשכיב מרע וכו'. נ"ב שבט בנימן סי' רי"ז דף ע"ז ע"ד.