מראה הנוגה הלכות גניבה פרק ט

מראה הנוגה הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ו
[ו] אבל הגונב את העבד או מי שחציו וכו' פטור. משנה פרק הנחנקין דף פ"ה גנב מי שחציו עבד וחציו בן חורין ר' יהודה מחייב וחכמים פוטרין ופסק רבינו כחכמים והנה בגמ' פריך תנן התם ר' יהודה אומר אין לעבדים בושת מאי טעמא דר"י וכו' והכא היכי דריש ר"י ומשני וכו' וראיתי להרב בני חיי בחי' לשם דף ט"ו ע"ב שהקשה וז"ל וקשה אמאי לא פריך לרבנן נמי דדרשי התם אחיו הוא במצות היכי דרשי הכא לפטור לעבדים אפילו חציו עבד ואפשר דלא פריך לרבנן דכיון דדרשי ליה מאחיו עד שיוציאנו מרשות אחיו אבל לר"י קשיא אלא שב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.