מראה הנוגה הלכות גירושין פרק יא

מראה הנוגה הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ד
[ד] עד מתי הבת ממאנת כל זמן שהיא קטנה וכו'. עיין בחי' הרשב"א ז"ל פ' בית שמאי דף ק"ט שכתב על שם בעל המתיבות ומקצת מהראשונים ז"ל דס"ל דקטנה שנתקדשה כל היכא דלא נבעלה אע"ג דאתייא שתי שערות והגדילה כמה ממאנת וכתב על זה וז"ל ולדבריהם הא דתנן בפ"ק דחולין כל מקום שיש חליצה אין מיאון הכי פירושו כל המתקדשת בזמן חליצה אינה יכולה למאן הא נתקדשה קודם לכן אע"פ שהגדילה והגיעה לעונת חליצה ממאנת עד שתבעל עכ"ל.
והנה בעיקר קושיא קשיא לי בדברי הרשב"א דאדתיקשי ליה מסיפא דמתניתין לדברי הראשוני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.