מראה הנוגה הלכות ברכות פרק ז

מראה הנוגה הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ה
[ה] ואין המסובין רשאין לטעום וכו'. הכי איתא בפ' ג' שאכלו דף מ"ז אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב אין המסובין רשאין לאכול כלום עד שיטעום הבוצע יתיב רב ספרא וקאמר לטעום אתמר למאי נפק"מ שחייב אדם לומר בלשון רבו ע"כ והנה מהא דאמרינן בגמרא למאי נפק"מ שחייב אדם לומר בלשון רבו משמע בהדיא דאע"ג דליכא שום נפקותא בינייהו לענין דינא עם כל זה היו מקפידין לומר המימרא באותו לשון עצמו ששמעו מפי רבם דהא הכא קאמר בגמ' דלא נפק"מ מידי ומאי דקאמר הכי היינו משום שחייב אדם לומר בלשון רב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.