מראה הנוגה הלכות ברכות פרק ו

מראה הנוגה הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה ב
[ב] כל הנוטל ידיו בין לאכילה וכו' מברך תחילה אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת ידים. הנה הרדב"ז בח"א סי' ע"ח העלה דצריך לברך על נט"י לדבר שטיבולו במשקה ועיי"ש שכתב שכן סובר רבינו שהרי כתב הכא בהלכה א' כל האוכל פת וכו' וכן כל דבר שטיבולו במשקין ואח"כ כתב כל הנוטל ידיו בין לאכילה הרי לך בהדיא שהשוה דבר שטיבולו במשקה לפת לכל דבריו בין לנטילה בין לברכה של הנטילה והרי זה ברור מאד עכ"ד יעו"ש וכמו כן כתב מרן ביתה יוסף באו"ח סי' קנ"ח דמדברי רבינו הלזו נראה דס"ל דצריך לברך על נטילת ידים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.