מראה הנוגה הלכות אבל פרק י

מראה הנוגה הלכות אבל פרק י

  

הלכה ג
[ג] הרגלים וכן ראש השנה ויוה"כ אין דבר מדברי אבילות נוהג בהן. אמר הבן ראיתי להביא כאן מאי דנשאל בזה מרן אבא הרב המחבר בענין זה וז"ל.
נשאלתי מעיר מאגאנציאה על מי שהוא אבל תוך י"ב חדש על אביו ואמו אם מותר לו לילך לסעוד ביום שמיני קודש בבית החתן המסיים.
וזאת תשובתי לענ"ד נראה דמותר מתרי טעמי חדא ממ"ש רש"ל בפ"ו דקמא סי' ל"ז דסעודת סיום מסכתא הוי סעודת מצוה ומותר האבל תוך י"ב חדש על אביו ואמו לאכול באותה סעודה והביא דבריו מרן החבי"ב בשיירי יו"ד סי' שצ"א בהגהת הטור אות ה' ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.