מראה הנוגה הלכות אבל פרק ב

מראה הנוגה הלכות אבל פרק ב

  

הלכה טו
[טו] נקטע ראשו של אביו אינו מטמא לו וכו' בזמן שהוא שלם ולא בזמן שהוא חסר וכו'. מימרא דרב חסדא בנזיר פ' שלש מינין דף מ"ג.
וראיתי להתוס' בפ"ק דסוטה דף ג' ע"ב עלה דההיא דאיפליגו התם ר' עקיבא ור' ישמעאל בלא יטמא אי הויא מצוה או רשות ואמרינן בגמ' דלר"י לה אצטריך לומר לה מטמא ואינו מטמא לאיבריה ולר"ע א"כ נכתוב רחמנא לה ולישתוק יטמא למה לי ש"מ וכו' שכתבו בד"ה ור"ע וז"ל תימה לרב חסדא דאמר לאביו בזמן שהוא שלם וכו' לדידיה לא אצטריך לה לאברים מאי הוי דריש בלה יטמא וי"ל הוה דריש לה ל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.