מקוה

מקוה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 5040 מקורות עבור מקוה. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יח

 שם /תהלים/ קמו ט+ יי' שומר את גרים; אברהם קרא עצמו גר, שנאמר +בראשית כג ד+ גר ותושב אנכי עמכם; דוד קרא עצמו גר, שנאמר +תהלים קיט יט+ גר אנכי בארץ, ואומר +דה"א =דברי הימים א'= כט טו+ כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, ואומר +תהלים לט יג+ כי גר אנכי עמך תושב ככל אבותי. חביבין הגרים, שלא מל אברהם אבינו אלא בן תשעים ותשע שנים, שאלו מל בן עשרים או שלשים, לא היה גר יכול להתגייר אלא בפחות מבן שלשים, לפיכך גלגל המקום עמו עד שהגיעו לתשעים ותשע שנים, שלא לנעול דלת

32

ספרא שמיני פרשה ט סוף פרק י

 ספרא שמיני פרשה ט סוף פרק י(א) אילו אמר מקוה מים יהיה טהור יכול אפילו מילא בכתיפו ועשה מקוה בתחילה יהיה טהור תלמוד לומר מעין מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים, אי מה מעין שאין בו תפיסת ידי אדם אף מקוה שאין בו תפיסת ידי אדם יצא המניח קנקנים בראש הגג לנגבן ונתמלאו מים, תלמוד לומר בור, אי בור יכול אף בור שבספינה יהא טהור תלמוד לומר מעין, מה מעין שעיקרו בקרקע, אף מקוה שעיקרו בקרקע, או מה מעין מטהר בכל שהו אף מקוה מטהר בכל שהוא תלמוד לומר אך מעין, המעין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים

33

ספרא מצורע פרשה ב סוף פרק א

 בימי גמרו שהוא מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה, הואיל והוא מטמא משכב ומושב ומטמא בביאה, יגלח אף בית הסתרים תלמוד לומר כל שערו לגזירה שוה, מה כל שערו האמור בימי ספרו פרט לבית הסתרים אף כל שערו האמור בימי גמרו פרט לבית הסתרים.(ט) ורחץ אפילו במי מקוה, והלא דין הוא מה הזב שאינו טעון הזיית מים חיים טעון ביאת מים חיים, מצורע שטעון הזיית מים חיים אינו דין שיטעון ביאת מים חיים ת"ל ורחץ במים אפילו במי מקוה.(י) ורחץ במים וטהר ואחר יבוא אל המחנה רחיצת גופו מעכבתו ליכנס לפנים מן המחנה ואין ציפרים מעכבים אותו ליכנס לפנים

34

ספרא מצורע - פרשת זבים פרשה ג תחילת פרק ו

 לקטן, או יכול שאני מוציא בן תשע שנים ויום אחד תלמוד לומר ואיש.(ב) כי תצא ממנו שכבת זרע עד שתצא טומאתו חוץ לבשרו, מיכן אמרו הזב ובעל קרי שהרגישו אוחזים באמה ובולעים את התרומה.(ג) שכבת זרע פרט למערה, ורחץ במים אפילו במי מקוה, את כל בשרו, מים שכל בשרו עולה להם וכמה הן אמה על אמה ברום שלש אמות נמצאת אתה אומר שיעור המקוה ארבעים סאה.(ד) בגד ועור אין לי אלא בגד ועור מנין לעשות שאר כל הכלים כבגד ועור ת"ל כל בגד וכל עור, ואם נפשך לומר, נאמר בגד ועור בשרץ ונאמר בגד ועור במת, ונאמר

35

מדרש תנאים לדברים פרק כד

 בכבש ונתלה באילן ומסר לך את עצמו לא שתתן לו את שכרו: ד"א ואליו הוא נשא את נפשו מלמד שכל הכובש שכר שכיר כאלו נוטל את נפשו ממנו: למה השכיר דומה למי שהיה מהלך בדרך וחמורו אחריו לקח לו אלומה של עמיר נתנה על כתיפו והיה החמור בא בדרך אחריו מקוה לאכול אותה אלומה מה עשה אותו האיש העמיד החמור בתוך הבית וקשר את האלומה למעלה ממנו אמרו לו רשע כל הדרך הוא רץ בשבילה ועכשיו אין אתה נותנה לפניו כך השכיר עמל ומצטער כל היום לשכרו ואת מוציאו ריקן ואליו הוא נשא את נפשו: ד"א ואליו הוא נשא את

36

ברייתא דמלאכת המשכן (קירשנר) פרק יב

 ד ה) ואי איפשר לומ' שלשת אלפים שכבר נאמ' אלפים הא כיצד אלפים בלח שהן שלשת אלפים ביבש וכמה היא הבת הרי הוא אומ' עשרת הבתים חומר (יחזקאל מה יד) תנם עשרה בתים לכל כור מאתים כור צא מהן חמשים כור תנם חמשים על חמשים הרי מאה וחמשי' מקואות [שכל מקוה ומקוה מחזיק ארבעים סאה ומניין שמחזיק מאה וחמשים מקואות] אם תאמר כולו עגול אינו מחזיק אם תאמר כולו מרובע מחזיק יותר ומניין שעגול למעלה שנ' ועוביו טפח (מ"א ז כו, דהי"ב ד ה) למדנו שעגול למעלה ומניין שהוא מרובע מלמטה שנ' עומד על שני עשר בקר וגו' (מ"א ז

37

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צו

 אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו, ד"א למה היא סתומה מפני שסתם ממנו כל צרות שבעולם.ב [מז, כט] ויקרבו ימי ישראל למות, כתיב (תהלים לט) כי גר אנכי עמך תושב וגו', (ד"ה =דברי הימים= א כט) כי גרים אנחנו לפניך וגו' כצל ימינו על הארץ ואין מקוה, והלואי כצלו של כותל או כצלו של אילן אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף דכתיב (תהלים קמד) כצל עובר, ואין מקוה, ואין מי שיקוה שלא ימות הכל יודעים ואומרין בפיהם שהן מתים, אברהם אמר (בראשית טו) ואנכי הולך ערירי, יצחק אמר (שם /בראשית/ כז) ואברכך לפני ה' לפני מותי, אף יעקב

38

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צח

 אנו צריכין למודעי, בא ר' אליעזר המודעי ופירש זע"ת חרד"ת פר"ח חטא מעל ראשך, א"ר פנחס עשית כפחזים שנשתברו שוקיהן במים, כמים, רבנן אמרי אתה חטאת במים יבא משוי ממים ויקרבך, יחי ראובן ואל ימות, כמים מה מים ניתרין ממקום למקום כך הותרה לך, רבי אליעזר המודעי אומר אין עושין מקוה של יין של שמן אלא של מים, כך עשית לך מקוה של מים וטהרת עצמך בו, אל תותר, ר' אליעזר ורבי יהושע תרויהון אמרי כך לא וותרת לך כלום, רבי אליעזר המודעי אומר אל יהי לך ויתרון עון שלך, כי עלית, רבי אליעזר ורבי יהושע תרויהון אמרי כי עלית

39

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צו

 צרות שבעולם.(כט) [ויקרבו ימי ישראל למות] זהו שאמ' הכת' כי גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל אבותינו כצל ימינו על ארץ (דה"א =דברי הימים א'= כט טו) והלוויי כצילו שלכותל או כצילו שלאילן, אלא כצלו שלעוף שנ' ימיו כצל עובר (תהלים קמד ד), כצל ימינו עלי ארץ ואין מקוה (דה"א שם /דברי הימים א' כ"ט/) אין מי יקוה שלא ימות, הכל יודעין ואומרין בפיהן שהן מתין, אברהם אמ' ואנכי הולך ערירי (בראשית טו ב), יצחק אמ' בעבור תברכך נפשי בטרם אמות (שם /בראשית/ כז ד), יעקב אמ' ושכבתי עם אבותי (שם /בראשית/ מז ל) אימתי בשעה שנטה למות שנ' ויקרבו

40

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) כי"ו פרשת ויחי פרשה צט

 למודעי, בא רבי אלעזר המודעי ופירש ז"עת ח"רדת פ"רח חטא מעל ראשך, א"ר פנחס עשית כפחזים שנשתברו שוקיהן במים, רבנן אמרי אתה חטאת במים, יבוא משוי ממים ויקרבך, יחי ראובן ואל ימות (דברים לג ו). כמים מה מים ניתרין ממקום למקום כך הותרה לך, רבי אלעזר המודעי אומר אין עושין מקוה של יין ושל שמן אלא של מים, כך עשית לך מקוה של מים וטיהרת עצמך בו.אל תותר רבי אליעזר ורבי יהושע תרויהון אמרין כך לא ויתרתה לך כלום, רבי אלעזר המודעי אומר אל יהי לך ויתרון עון שלך.כי עלית רבי אליעזר ורבי יהושע תרויהון אמרין כי עלית

1234567891011121314151617181920