מציאה

מציאה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 3657 מקורות עבור מציאה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בבא מציעא פרק א

 גבי בהמה וראה את המציאה ואמר לחברו תנה לי נטלה ואמר אני זכיתי בה זכה בה אם משנתנה לו אמר אני זכיתי בה תחלה לא אמר כלום:משנה ד[*] ראה את המציאה ונפל עליה ובא אחר והחזיק בה זה שהחזיק בה זכה בה ראה אותן רצין אחר מציאה אחר צבי שבור אחר גוזלות שלא פרחו ואמר זכתה לי שדי זכתה לו היה צבי רץ כדרכו או שהיו גוזלות מפריחין ואמר זכתה לי שדי לא אמר כלום:משנה ה[*] מציאת בנו ובתו הקטנים מציאת עבדו ושפחתו הכנענים מציאת אשתו הרי אלו שלו מציאת בנו ובתו הגדולים מציאת עבדו ושפחתו העברים מציאת

2

משנה מסכת גיטין פרק ה

 מאיר אומר אף כתובת אשה בבינונית:משנה ב[*] אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש נכסים בני חורין ואפילו הן זיבורית אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית:משנה ג[*] אין מוציאין לאכילת פירות ולשבח קרקעות ולמזון האשה והבנות מנכסים משועבדים מפני תקון העולם והמוצא מציאה לא ישבע מפני תקון העולם:משנה ד[*] יתומים שסמכו אצל בעל הבית או שמינה להן אביהן אפוטרופוס חייב לעשר פירותיהן אפוטרופוס שמינהו אבי יתומים ישבע מינהו בית דין לא ישבע אבא שאול אומר חלוף הדברים המטמא והמדמע והמנסך בשוגג פטור במזיד חייב הכהנים שפגלו במקדש מזידין חייבין:משנה ה[*] העיד רבי יוחנן בן גודגדה על

3

משנה מסכת מכשירין פרק ב

 שיבואו ממקום קרוב מחצה למחצה ימתין כדי שיבואו ממקום קרוב ואם יש בו רשות לוקח מיד:משנה ז[*] מצא בה תינוק מושלך אם רוב עכו"ם עכו"ם ואם רוב ישראל ישראל מחצה למחצה ישראל רבי יהודה אומר הולכין אחר רוב המשליכין:משנה ח[*] מצא בה מציאה אם רוב עכו"ם אינו צריך להכריז ואם רוב ישראל צריך להכריז מחצה למחצה צריך להכריז מצא בה פת הולכין אחר רוב הנחתומין ואם היתה פת עיסה הולכים אחר רוב אוכלי פת עיסה רי"א אם היתה פת קיבר הולכין אחר רוב אוכלי פת קיבר:משנה ט[*] מצא בה בשר הולכין אחר רוב הטבחים אם היתה מבושל

4

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק א

 הלכה גשנים שהיו מושכין את הגמל ומנהיגין בחמור או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג כמדה הזאת ר' יהודה אומ' המושך את הגמל והמנהיג את החמור הרי זה זכה הלכה דהאומ' יזכה לי ביתי במציאה שתפול לתוכו היום לא אמ' כלום יצא לו שם מציאה דבריו קיימין הלכה המצא שטרי חוב שאין בהן אחריות נכסים בזמן שלוה מודה יחזיר אם לאו לא יחזיר לא לזה ולא לזה דברי ר' מאיר שהיה ר' מאיר או' שטר שיש בו אחריות נכסים גובה מנכסים משועבדין ושאין בו אחריות נכסים גובה מנכסים בני חורין וחכמים או' זה וזה לא יחזיר מפני שזה

5

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ב

 זה נותן סימניה ומביא ראיה שאינו רמיי הלכה יזבראשונה היו מכריזין עליה שלש רגלים ואחר הרגל האחרון שבעה ימים ומשחרב בית המקדש התקינו שיהו מכריזין עליה שלשים יום ומן הסכנה ואילך התקינו שיהא מודיע לשכניו ולקרוביו ולמיודעיו ולאנשי עירו ודי הלכה יחהמוצא מציאה אם יש בה כדי להחזיר לבעלים בשוה פרוטה ולגבות שכרו ממנה מטפל בה ואם לאו מניחה במקומה הלכה יטאי זו היא אבידה מצא קרדום באסרטה וטלית באסרטה ופרה רועה בין הזרעים הרי זו אבידה טלית מונחת בצד הגדר וחבית מונחת בין הגדר וחמור רועה בין עשבים אין זו אבידה מצאן שלשה ימים זה אחר

6

תוספתא מסכת טהרות (צוקרמאנדל) פרק ד

 ואחר כך נמצא עליו דבר חוצץ אף על פי שהוא מתעסק באותו המין אחר שטבל הרי זה טמא עד שיאמר בריא לי שלא היה עלי קודם לכן: הלכה טקבר הנמצא מטמא למפרע בא אחר ואמר בריא לי שלא היה קודם לעשרים שנה אין טמא אלא משעת מציאה ואילך: הלכה יגרעינה של גפת טמאה שנמצאת בתוך ככר על גבי תבשיל רותח אף על פי שאין עליה משקה טופח טימאתה נמצאת על גבי ככר בתוך תבשיל צונן אף על פי שיש עליה משקה טופח טהורה זה הכלל כל שתמצא ברותח אף על פי שיש עליה משקה טופח טמאה גרעינה שבתוך

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא בתרא פרק ט

 ר' חייה רובה אמר סתם אחין שותפין עד שלשה דורות א"ר בר בון אף רב המנונא הורי כן. א"ר אימי בן שנראה חלוק בחיי אביו מה שסיגל סיגל לעצמו כהדא חד בר נש איתעביד ספר בעא אחוי מיפלג עימיה אתא עובדא קומי ר' אמי אמר כך אנו אומרים אדם שמצא מציאה אחיו חולקין עמו. חד בר נש נפק לשליחותא בעא אחוי מיפלוג עימיה אתא עובדא קומי ר' אמי אמר כך אנו אומרים אדם שיצא לליסטייא אחיו חולקין עמו. ר' הוריינא אחוי דר' שמואל בר סוסרטיי בעא אחוי מיפלוג עימיה אמר לו אלכסנדרי אחוי ידע את דשבק אבונן אלפים: וכן האשה

8

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא מציעא פרק י

 של תחתון: גמ' מה יעשו. אפרים בשם ריש לקיש אמר יחלוקו דבית ר' ינאי אמרי עד עשרה טפחים. ר' יוחנן אמר בשם ר' ינאי ובלבד שלא יואנס כותל שבין שתי מחיצות ונפרץ. רב ושמואל חד אמר מחצה לזה ומחצה לזה וחד אמר כולו לזה וכולו לזה. מה מפקה מביניהון מצא מציאה מאן דמר מחצה לזה ומחצה לזה ומחציו והילך לזה ומחציו והילך לזה ומאן דמר כולו לזה וכולו לזה המוציא זכה:הדרן עלך פרק הבית והעלייה וסליקא לה מסכת בבא מציעא

9

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת בבא קמא פרק ו

 פלגא א"ל מה שנתתה ע"פ ב"ד נתתה ומה שאתה נותן ע"פ ב"ד אתה נותן. [דף ל עמוד א] מהו דיימרון בנוי דאריסיה דבר זיזא לבנוי דבר זיזא יבין לון מה דנסתון. יכלין מימר לון מה שנעשית על פי בית דין נעשה. מהו דיימרון דקיקייא לרברבייא ניפלוג עימכון. יכלין מימר לון מציאה מצאנו. א"ר יצחק לית בין רברביא לדקיקייא אלא כמי שניתן להן מתנה:הלכה חמתני' גץ שיצא מתחת הפטיש ויצא והזיק חייב גמל שהוא טעון פשתן ועובר בר"ה נכנסה פשתנו לתוך החנות ודלקה בנרו של חנוני והדליק את הבירה בעל הגמל חייב הניח החנווני את נירו מבחוץ החנווני חייב

10

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת ברכות פרק ב

 לכסף מוצא ומקום לזהב יזוקו ברזל מעפר יוקח ואבן יצוק נחושה. אילו אם אבדו יש להן חליפין אבל ת"ח שמת מי מביא לנו חליפתו מי מביא לנו תמורתו. [שם יב כא] והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה ונעלמה מעיני כל חי. א"ר לוי מה אם אחי יוסף על שמצאו מציאה יצא לבם דכתיב [בראשית מב כח] ויצא לבם. אנו שאבדנו את ר' סימון בר זביד [דף כ עמוד ב] על אחת כמה וכמה. כד דמך ר' לוי בר סיסי על אבוי דשמואל ואפטר עילוי [קהלת יב יג] סוף דבר הכל נשמע את האלהים ירא. למה היה לוי בן סיסי

1234567891011121314151617181920