מפתה

מפתה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 481 מקורות עבור מפתה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

משנה מסכת בכורות פרק ח

 לאחר שלשים יום בחזקת שנפדה עד (נ"א שיאמרו לו) שיביא ראיה שלא נפדה הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם את בנו רבי יהודה אומר בנו קודמו שמצותו על אביו ומצות בנו עליו:משנה ז[*] חמש סלעים של בן במנה צורי שלשים של עבד וחמשים של אונס ושל מפתה ומאה של מוציא שם רע כולם בשקל הקדש במנה צורי וכולם נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים:משנה ח[*] אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ולא בהקדשות כתב לכהן שהוא חייב לו חמש סלעים חייב ליתן לו ובנו אינו פדוי לפיכך אם רצה הכהן ליתן לו מתנה רשאי המפריש

2

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ו

 בנו זריז ותורה מתקיימת בידו בנו קודמו: הלכה יאמעשה באחד שהרצה את בנו ללמוד תורה הדירו מלעשות מלאכה והתיר לו ר' יוסי למלאות לו חבית מים ולהדליק לו את הנר: הלכה יבחמש סלעים של בן שלשים של עבד חמשים של אונס ושל מפתה ומאה של מוציא שם רע כולן בשקל הקדש ובמנה צורי וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ ממותר שקלים הראויין ופדין מעשר שני שאין באין אלא מן המטבע: הלכה יגעגל זה לפדיון בני אין בנו פדוי אבל אם אמר עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני וטלית זה בחמש סלעים לפדיון בני בנו פדוי אבל אין

3

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ג

 אחו' אביו ועל אחו' אמו ועל אחות אשתו ועל אשת אחיו ועל אשת אחי אביו ועל הנדה אין להן קנס] וכן היה ר' נחוניא בן הקנה אומ' יום הכפורים הרי הוא כשבת לתשלומין הלכה ואחד האונס ואחד המפתה מה בין אונס למפתה אונס נותן את הצער מפתה אינו נותן את הצער ר' שמעון אומ' זה וזה אין נותנין את הצער מפני שסופן לכך אמרו לו אין דומה הנבעלת ברצון לנבעלת שלא ברצון אע"פ שאמרו אונס נותן מיד אבל לכשיוציא אין נותן כלום ר' יוסה בי ר' יהודה אומ' נותן כתובה מנה אע"פ שאמרו מפתה לכשיוציא נותן אבל בושתה ופגמה

4

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק יב

 נשא אשה בארץ ישראל וגירשה בארץ ישראל נותן לה כסף ארץ ישראל [בא"י וגרשה בבבל נותן לה כסף א"י בבבל וגרשה בא"י נותן לה כסף א"י] רבן שמעון בן גמליאל אומ' (במקום הנשואין) כתובת אשה ובעל חוב במקום הנשואין חמש סלעים של בן שלשים של עבד חמשים של אונס ושל מפתה ומאה של מוציא שם רע כולם אע"פ שהן בבבל גובה עליהן כסף ארץ ישראל כסף שדברה בו תורה בכל מקום זה כסף צורי כסף צורי זה ירושלמי

5

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק א

 הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו שנשתחררו ושנתגיירו פחותות מבנות שלש שנים ויום אחד כתובתן מאתים ויש להן טענת בתולים: גמ' חונה בשם שמואל בשקל הקודש רבי בא בר בינא אמר מטבע יוצא מתניתא מסייעה לר' בא בר בינא וחמש סלעים של בן במנה צורי שלשים של עבד חמשים של אונס ושל מפתה מאה של מוציא שם רע כולן בשקל הקודש במנה צורי ולא תנא כתובת אשה עמהן אמר ר' אבין כלום למדו מכתובת אשה לא מאונס וממפתה מכיון דתנינן האונס והמפתה כמאן דתנא כתובת אשה עמהן עד כדון בתולה אלמנה מאי אמר רבי חיננא דייה לאלמנה שתיטול מחצית בתולה אמר רבי

6

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין פרק י

 והיתה הזקינה מוכרת לו את החפץ בשיויו והנערה אומרת לו בא וטול לך בפחות. כן ביום הראשון וכן ביום השני וכן ביום השלישי והיתה אומרת לו מיכן והילך אתה כבן בית היכנס ובור לך. וכיון שהיה נכנס היה שם צרצור מלא יין מן היין העמוני שהוא קשה והוא את הגוף מפתה לזנות והיה ריחו מפעפע. ועדיין לא נאסר יינן יין נסך של נכרים על ישראל והיתה אומרת לו רצונך לשתות כוס יין והוא אומר לה הין והיא נותנת לו והוא שותה וכיון שהיה שותה היה היין בוער בו ככריסה של חכינה והוא אומר לה הישמעו לי והוא אומרת לו רצונך

7

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת עבודה זרה פרק א

 אומר יום אחד בגליות אסור. מאי כדון תמן בדקו ומצאו שהן עושין צרכיהן ליום אחד ואסרו יום אחד ברם הכא בדקו ומצאו שעושין צרכיהן לשלשת ימים ואסרו להן שלשת ימים. מה מקיים רבי יוסי אהן קרייה והביאו לבוקר זבחיכם וגו' במלכות ירבעם הכתוב מדבר כיון שמלך ירבעם על ישראל התחיל מפתה את ישראל ואמר להן בואו ונעבוד עבודה זרה ע"ז וותרנית היא. הדא היא דכתיב [ישעי' ז ו] נעלה ביהודה ונקיצינה ונבקיענה אלינו ונמליך מלך בתוכה את בן טבאל א"ר אבא חיזרנו בכל המקרא ולא מצינו מקום ששמו טבאל אלא שעושה טובה עם עובדיו. התורה אמרה [שמואל א ב כח

8

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כב

 אבות נזיקין השור והבור והמבעה וההבער שואל ושומר חנם שכיר ונושא שכר נזק וצער וריפוי ושבת ובושת. סל' פסקא'פסוק טו(טו). וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה פרט לשנתארסה ונתגרשה יאמר באונס מה אני צריך לומר במפותה מה אונס חמור אינו חייב על שנתארסה ונתגרשה מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב על שנתארסה ונתגרשה צריך לאומרו מה מפתה הקל חייב על שנתארסה ונתגרשה אונס חמור אינו דין שיהא חייב על שנתארסה ונתגרשה ת"ל וכי יפתה איש בתולה אשר לא אורסה פרט לשנתארסה ונתגרשה. בתולה ולא בעולה יאמר באונס מה אני צריך לומר במפתה מה אונס חמור אינו

9

ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רמד

 ספרי דברים פרשת כי תצא פיסקא רמד (כח) כי ימצא איש נערה, בתולה, נאמר כאן בתולה ונאמר בתולה במפתה מה אונס חמור אינו חייב אלא על בתולה מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב אלא על בתולה או חילוף אם מפתה הקל הרי הוא חייב על בתולה ועל שאינה בתולה אונס חמור אינו דין שיהא חייב על הבתולה ועל שאינה בתולה מה תלמוד לומר בתולה באונס שיכול לא יהא נותן לאביה אבל יהא נותן לה תלמוד לומר בתולה פרט לבעולה אין לי אלא בעולה מוכת עץ מנין תלמוד לומר בתולה פרט למוכת עץ. נאמר כאן אשר לא ארשה ונאמר במפתה

10

מדרש תנאים לדברים פרק לג

 מנסתרות נקני מפני שהנסתרות להקב"ה שנ' (דב' כט כח) הנסתרות לה' אלה' אחר כך מבקש על הזדונות גם מזדים חשוך עבדך ונקיתי מפשע רב (תה' יט יד) מאותו עון שלבת שבע: אמ' ר' אחא הכותים הללו יודעין ללבב על הפתחים בתחלה הוא מבקש מים כשהוא שותה אומ' יש לכם בצל מפתה אותן בדברי קלוס משנותנין לו בצל מהוא אומ' להן בצל בלא פיתא מאי כך הצדיקים יודעין לפתות להקב"ה תחלה מקלסין ואחר כך תובעין בקשתן יחי ראובן ואל ימות ר' חנניה בן גמליאל אומ' לעולם אין מחליפין לא זכות בחובה ולא חובה בזכות אלא בראובן ודוד: יחי ראובן במעשה יוסף:

1234567891011121314151617181920