מפותה

מפותה מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 375 מקורות עבור מפותה. להלן תוצאות 1 - 10

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


1

מסכתות קטנות מסכת כלה רבתי פרק א

 בשעת התשמיש מהו אצליך, כיון דחזאי הכי, אמרה להו כל עובדיה. לא במשמרה ראשונה, ולא במשמרה אחרונה, שהן זמן ביאה, אלא באמצעית, שאין בה זמן ביאה. הלכה טזמכאן אמרו עשרה כממזרים ואינם ממזרים, ואלו הן, בני נדה, בני נדוי, בני אמה, בני שנואה, בני אנוסה, בני מפותה, בני גרושת הלב, בני תמורה, בני שכורה, בני ערבוביא, ויש אומרים אף בני חצופה, ובני ישינה, והבועל ארוסתו בבית חמיו.בני נדה, סופן להצטרע; בני נדוי, סופן להנדות מקהל ישראל; בני אמה, סופן שהם מתרחקין מעיקר קדושה; בני שנואה, סופן שהם שונאים את המצות; בני אנוסה, סופן שהן אנוסין; בני מפותה, סופן

2

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת כתובות פרק ג

 ואין מוהר אלא כתובה כמה דאת אמר [בראשית לד יב] הרבו עלי מאד מוהר ומתן ר' אלעזר שאל בנות אנוסה מהו שיהא להן בתנאי כתובתה [דף כ עמוד א] פשיטא לי באנוסה דלית לה בנין דיכרין במפותה דלית לה בנן נוקבן אין תימר תריהון צריכה לה נשאול בנות אנוסה ובנות מפותה מהו שיש להן בתנאי כתובה הן דצריכה לי כרבנין הן דפשיטא ליה כרבי יוסי בי רבי יהודה דתני רבי יוסי בי רבי יהודה אומר האונס נותן כתובת מנה:הלכה ומתני' כיצד הוא שותה בעציצו אפי' היא חיגרת אפי' היא סומא אפילו היא מוכת שחין נמצא בה דבר זימה

3

מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יז

 מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דנזיקין פרשה יז וכי יפתה איש בתולה. בא הכתוב ללמד על המפותה שישלם עליה קנס; והדין נותן, הואיל ותפוסה ברשות אביה ומפותה ברשות אביה, אם למדת על תפוסה שמשלם עליה קנס, אף מפותה משלם עליה קנס; לא, אם אמרת בתפוסה שעבר על דעתה ועל דעת אביה, לפיכך הוא משלם עליה קנס, תאמר במפותה שלא עבר אלא על דעת אביה, לפיכך לא ישלם עליה קנס, הא לפי שלא זכיתי מן הדין צריך הכתוב להביאו. אשר לא ארשה. להוציא את שנתארמלה ואת שנתגרשה מן הנישואין, דברי ר' יוסי הגלילי; ר' עקיבא אומר מנין אפילו נתגרשה ונתארמלה, והדין

4

משנת רבי אליעזר פרשה יח

 נעשו מבני העולם הבא. ולא עוד, אלא שנשקלו כעזרא הסופר, שנ' ויבדלו עזרא הכהן אנשים ראשי אבות. אינו אומ' ואנשים ראשי אבות, אלא עזרא הכהן אנשים, מלמד שנשקלין כעזרא. הוי אומר וברותי מהם הפושעים והמורדים.אלו בני תשע מדות. בני אמה, בני שנואה, בני נדוי, בני תמורה, בני מפותה, בני שכרות, בני גרושת הלב, בני חצופה, בני ערבוביא. בני אמה, להוציא כל נשים והנולד מהן. רבי יצחק אומ', כל שהן נוהגין התר שפחות בעולם הזה, עתיד הקב"ה לתלות אותן בקדקד ראשיהן, שנ' אך אלהים ימחץ ראש איביו קדקד שער מתהלך באשמיו. בני שנואה, שנ' אם רעה בעיני אדניה. בני נדוי

5

ילקוט שמעוני תורה פרשת משפטים

 חנם שהוא מהנה אבל אינו נהנה והשוכר נהנה ומהנה לכך נאמר אם שכיר הוא בא בשכרו [כ"ב, י"ד] וכי יפתה איש בתולה [כ"ב, ט"ו] בא הכתוב ללמד על המפותה שישלם עליה קנס, והדין נותן הואיל ותפוסה ברשות אביה ומפותה ברשות אביה, אם למדת על תפוסה שהוא משלם עליה קנס אף מפותה ישלם עליה קנס, לא אם אמרת בתפוסה שעבר על דעתה ועל דעת אביה לפיכך הוא משלם עליה קנס, תאמר במפותה שלא עבר אלא על דעת אביה לפיכך לא ישלם עליה קנס, הא לפי שלא זכיתי מן הדין צריך הכתוב להביא:[רמז שמז] אשר לא אורשה [כ"ב, ט"ו] פרט לנערה

6

ספר הלכות גדולות סימן לח - הלכות נזיר

 אמר רבינא לא נצרכא דאפילו שתי נשיו. (יחזקאל כ, לח) וברותי מכם המורדים והפושעים אמר רבי לוי אילו בני תשע מידות, אסנ"ת משגע"ח סימ"ן, בני אמה בני שנאה בני נידוי בני תמורה בני מריבה בני שיכרות בני גרושת הלב בני ערבוביה בני חצופה, אבל בני נדה בני טהרת ספק בני מפותה בני ישנה בני יראה בני הבא על ארוסתו בבית חמיו, הללו חשובין כמזידין ואינן כממזירין. שנאה, שנאת הלב. תמורת הלב גרושת הלב. איני והאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן כל אדם שאשתו תובעתו הווין לו בנים שאפילו בדורו של משה לא היו כמותן, שנאמר (דברים א, יג)

7

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסד

 סימן קסדושאלת אם הוציא המפתה והאונס משום דבר זמה וכו' אם יפסידו כתובותיהן. - התשובה הממזרת דינה שמי שנשאה ולא הכיר בה שהיא ממזרת כי יש לה תוספת אבל מנה מאתים אין לה. ואם הכיר בה שהיא ממזרת יש לה כתובה בין מנה מאתים בין תוספת אם היא מפותה. אבל האנוסה אין לה כתובה מנה מאתים מפני שרבנן לא תקנו לה כתובה כאמרם לכשתצא היא אין לה עליו כלום. ואמרו גם כן מת יצא כסף קנסה בכתובתה. ואמרו עוד מאי טעמא תקינו רבנן כתובה שלא תהא קלה בעיניו להוציאה הכא לא מצי מפיק לה. אבל התוספת יש לה מפני שהוא

8

תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אבן העזר סימן שכז

 תשובות רב נטרונאי גאון - ברודי (אופק) אבן העזר סימן שכז* ובשביל בתולה שנמצאת בבית נואף בעבירה - כמפותה דמיא ויש לה פיתוי, או דילמא כזונה דמיא ומלקינן לה.תשובה: אטו כל מפותה לאו זונה היא - בשלמא אנוסה ודאי לאו זונה היא, אילא מפותה כיון דמן רצונה היא, כזונה דמיא. נהי נמי ױדװלכהונה לא מיפסלא, אילא איבעולי לאו באיסורא מיבעיל. ואם כשנמצאת בבית נואף לא הויה מפותה, אם כן כיצד היא מפותה, אין לך מפותה גדולה מזו ומשפטה כמפותה.

9

אבן עזרא דברים פרשת כי תצא פרק כב

 הנה הכתוב קרא המאורסה - אשת רעהו, ולא נוכל לדעת האריסות כי אם בדברי קבלה:(כו) כי - יתכן שלא הסכימה היא ולא ידעה, עד שבא ואנסה, על כן משל הרוצח:(כז) צעקה - יתכן שצעקה:(כח) אשר לא אורשה - זאת אנוסה לא מפותה:

10

אברבנאל ויקרא פרשת אחרי מות פרק יח

 שאר שיש לאדם. והותרו בזה השאלות הג' והד'. ואחר ערות האם זכרה ערות אשת האב כי בבחינת כבוד האב הרי היא כאמו. ואח"ז זכר אחות בת האב או בת האם. ואמר מולדת בית או מולדת חוץ ר"ל במולדת בית בחופה וקדושין כמנהג בנות ישראל. ומולדת חוץ שהית' אמה אנוסה או מפותה או חללה זונה שלא באישות כדברי המתרגם. וי"מ מולדת בית על אחות בת אביו ומולדת חוץ על בת האם שנשאה לאיש אחר והוא ע"ד לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר. ואחר האחות זכר בנות הבנים והבנות שהם בקורבה יותר חלושה ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה

1234567891011121314151617181920