מעשר

מעשר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13729 מקורות עבור מעשר. להלן תוצאות 81 - 90

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


81

תוספתא מסכת חגיגה (ליברמן) פרק ג

 הלכה יטאמ' ר' נחמיה מפני מה הכל נאמנין על החטאת ואין הכל נאמנין על הקודש ולא על התרומה שלא יהא כל אחד או' הריני בונה מזבח לעצמי הריני שורף פרה לעצמי שנ' ואתה ובניך אתך תשמרו את כהנתכם לכל דבר המזבח או לכל דבר המזבח יכול אף לתרומה ולתרומת מעשר וחלה ת"ל ולמבית לפרכת מה מבית לפרכת מיוחד שאין לדעתן של ישראל יצאת תרומה ותרומת מעשר וחלה שהו לדעתן של ישראל הלכה כר' יהודה או' והיתה לעדת בני ישראל למשמרת למי נדה שהכל נאמנין על שמירתה הלכה כאספק רשות עם הארץ מדרסו וחצצו והסיטו טהורין לחולין וטמאין

82

תוספתא מסכת חולין (צוקרמאנדל) פרק ב

 הלכה כור' שמעון אומר השוחט לשם עולה הרי זו אינה עולה אמר ר' שמעון מה אם אמר הרי עלי עולה שאקריבנה בעבר הירדן שמא עולה הוא לפכך השוחט לשום עולה הרי זו אינה עולה: הלכה כזהשוחט לשום חטאת לשום אשם לשום בכור לשום מעשר ולשום תמורה שחיטתו כשרה זה הכלל דבר שנידר ונדב השוחט לשמו פסול ודבר שאין נדר ונדב השוחט לשמו כשר:

83

תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק א

 בחלה המליי של גוים ופועלי ישראל עושין בתוכו פטור מן החלה הלכה דהעושה עיסה לרבים חייב בחלה העושה עיסה לאכלה בצק חייב בחלה קמח קלי שגבלו ועשאו עיסה חייב בחלה עיסת ארנונא חייבת בחלה מפני שחייב באחריותה עד שעה שימסור הלכה העיסת מעשר שני בירושלם חייבת בחלה ספק מדומע חייב בחלה דברי ר' מאיר ור' יוסה פוטר וחכמים אומ' מדומע פטור מן החלה ספק מדומע נאכל משום דמע וחייב בחלה הלכה ואמ' ר' אלעאי שאלתי את ר' יהושע חלות תודה ורקיקי נזיר מה הן בחלה אמ' לי פטורות וכשבאתי ושאלתי את ר' ליעזר אמ' לי עשאן לעצמו

84

תוספתא מסכת חלה (ליברמן) פרק ב

 ארבע בירושלם ועשר בגבולין עשר במקדש חטאת ואשם וזבחי שלמי צבור וחטאת העוף ואשם תלוי ולוג שמן של מצורע שתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות והעומר הלכה חארבע בירושלם הבכורה והבכורים והמורם מתודה ואיל נזיר ועורות קדשים הלכה טעשר בגבולין תרומה ותרומת מעשר וחלה ראשית הגז והזרוע והלחיים והקבה ופדיון הבן ופדיון פטר חמור והחרמים ושדה אחוזה וגזל הגר הלכה יכל אילו ניתנו לאהרן ובניו בכלל ופרט וברית מלח לחייב על הכלל ולחייב על הפרט ליתן שכר לכלל וליתן שכר לפרט העובר עליהן כעובר משם כלל והעובר עליהן כעובר משם פרט הלכה יאאי זו היא ארץ

85

תוספתא מסכת טבול יום (צוקרמאנדל) פרק ב

 הרי זה שלם: הלכה טזהיה תורם ארבע חמש חביות כאחד אף על פי שלא ירד מכל אחת ואחת כדי דימוע הרי זה שלם מפני שהתנה על כל אחת ואחת במה דברים אמורים בתרומת ראשית יין ושל שמן שאין תרומת ראשית ניטלת אלא מן המוקף אבל בתרומת מעשר ובשאר כל הפירות הרי זה שלם: הלכה יזהיה תורם תרומה ותרומת מעשר כאחד אף תרומת המעשר אינו שלם ר' יוסי אומר בכולן אם היה הדיוט ולא התנה תנאי בית דין הוא:

86

תוספתא מסכת ידים (צוקרמאנדל) פרק ב

 שנאמרה ברוח הקדש קהלת אינה מטמא את הידים מפני שהיא מחכמתו של שלמה אמרו לו וכי לא כתב אלא זו בלבד הרי הוא אומר וידבר שלשת אלפים משל ויהי שירו חמשה ואלף ואומר אל תוסף על דבריו ואו' פן יוכיח בך ונכזבת: הלכה טועמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ושאר כל ארצות ובבל מעשר עמון ומואב ושאר כל ארצות בשאר שני שבוע אם מעשר עני מעשר עני ואם מעשר שני מעשר שני: הלכה טזאמר ר' יוסי בן דורמוסקית אני הייתי עם זקנים הראשונים כשבאין מיבנה ללוד ובאתי ומצאתי את ר' אליעזר שהיה יושב בחנות של נחתומין בלוד אמר

87

תוספתא מסכת כלאים (ליברמן) פרק א

 עליה לא מן הסוס ולא מן החמור אלא מן הפרד שור ושור הבר] חמור וחמור הבר חזיר וחזיר הבר אע"פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה הלכה טחמשה דברים נאמרו בשור הבר אסור משום אותו ואת בנו וחלבו אסור וקרב לגבי המזבח וחייב במתנות וניקח בכסף מעשר לזבחי שלמים אבל לא לבשר תאוה והרי הוא כבהמה לכל דבר ר' יוסי אומ' זהו תאו הכתוב בתורה ומותר משום אותו ואת בנו וחלבו מותר ופסול מגבי מזבח ופטור מן המתנות וניקח בכסף מעשר לבשר תאוה אבל לא לזבחי שלמים והרי הוא כחיה לכל דבר וחכמים אומ' תאו בריא לעצמו שור הבר

88

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ב

 אם אמרו מה שכתוב בשטר זה שמענו ושכחנו תנשא אשתו כותב אדן עדותו בשטר ומעיד עליה והולך אפי' לאחר מאה שנה יפה כח שטר מכח כסף וכח כסף מכח שטר שהשטר גובה מנכסים משועבדין מה שאין כן בכסף יפה כח הכסף שהכסף פודה את הערכין ואת החרמין ואת ההקדשות ואת מעשר שני מה שאין כן בשטר יפה כח שטר וכסף מכח חזקה וכח חזקה מכח שטר וכסף יפה כח שטר וכסף ששטר וכסף קונין עבד עברי מה שאין כן בחזקה יפה כח חזקה שאם מכר לו עשר שדות כיון שהחזיק באחת מהן קנה את כולן אבל לא נתן לו אלא

89

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ג

 אשתי חזקות לכהונה בארץ ישראל נשיאות כפים וחילוק גרנות ובסוריא עד מקום ששלוחי ראש חדש מגיעין נשיאות כפים אבל לא חילוק גרנות בבל כסוריא ר' שמעון בן לעזר או' אף באלכסנדריא בראשונה מפני שהיה בית דין שם רבן שמעון בן גמליאל או' כשם שהתרומה חזקה לכהונה בחילוק גרנות כך מעשר ראשון חזקה ללויה בחילוק גרנות והחולק בבית דין אין לו חזקה לכהונה הלכה בהכל נאמנין להעידה אפי' בנה אפי' בתה חוץ ממנה ומבעלה שאין אדם מעיד על ידי עצמו אמ' ר' זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה מתוך ידי משעה שנכנסו גוים לירושלם עד שיצאו ואע"פ

90

תוספתא מסכת מועד קטן (ליברמן) פרק ב

 ר' יהודה או' חמורה שתובעת את הזכר מרביעין אותה בשביל שלא תצטנן ושאר כל הבהמות מורידין אותן לבקרות ואין מרביעין במועד ואין מרביעין בבכור ובפסולי המוקדשין דנין דיני נפשות ודיני ממונות ודיני קנסות ושורפין את הפרה ועורפין את העגלה ורוצעין עבד עברי ופודין את הערכין ואת החרמין ואת ההקדשות ואת מעשר שני ומפרקין מנעל מן האמום ובלבד שלא יחזיר הלכה יבמכביש של כובסין שהתירו קודם למועד אין מחזירו לו ואין צריך לומר שאין נוטלו הימנו של בעלי בתים נוטלו הימנו ואין צריך לומ' שמחזירו לו הלכה יגחניות פתוחות לסטיו פותח ונועל כדרכו לרשות הרבים פותח אחת ונועל אחת

1234567891011121314151617181920