מעשר

מעשר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13729 מקורות עבור מעשר. להלן תוצאות 71 - 80

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


71

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק א

 עד שיודע (שהוא פטור חזקת חוצה לארץ פטור עד שיודע) שהוא חייב חזקת בעלי בתי ישראל שבסוריא אין מפרישין עליהן דמיי ואם בידוע שרוב הפירות שלהן הרי אילו חייבין אמ' שלי הן חייב לעשר מעושרין נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר הלכה ההיה מוכר פירות בשנת מעשר שני ואמ' של מעשר שני הן נאמן הלכה והיה מוכר פירות בשנת מעשר עני ואמ' של מעשר שני הן אין נאמן היה מוכר פירות בשנת מעשר שני ואמ' מעושרין הן נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר הלכה זהיה מוכר פירות בשביעית ואמ' של ערב שביעית הן חייב במעשר וחייב בביעור

72

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ב

 אורז במקומו מותר בחולת אנטוכיה ר' לעזר בן ר' יוסה או' אורז שבחולת אנטוכיא מותר הוא עד בורו הלכה בהמקבל עליו ארבעה דברים מקבלים אותו להיות חבר שלא יתן תרומה ומעשרות לעם הארץ ושלא יעשה טהרות לעם הארץ ושיהא אוכל חולין בטהרה המקבל עליו להיות נאמן מעשר את שהוא אוכל ואת שהוא מוכר ואת שהוא לוקח ואין מתארח אצל עם הארץ דברי ר' מאיר וחכמים או' המתארח אצל עם הארץ נאמן אמ' להם ר' מאיר על עצמו אינו נאמן יהא נאמן עלי אמ' לו מימיהם של בעלי בתים לא נמנעו מלהיות אוכלין זה אצל זה ואע"פ כן פירותיהן שבתוך

73

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ג

 מפני שמאכילו בשר בכור טהור ומשקה אותו יין רביעי הלכה דבראשונה היו או' חבר שנעשה גבוי דוחין אותו מחבורתו חזרו לומר כל זמן שהוא גביי אין נאמן פרש מגבייתו הרי זה נאמן הלכה החבר שחכר מעם הארץ עקרי תאנים ודליות של ענבים מעשר ונותן לו ואין נותן לו אלא משלו בן חבר שהיה הולך אצל אבי אמו עם הארץ אין אביו חושש שמא מאכילו דברים שאינן מתוקנין היו בידו פירות אינו חושש שמא אין מתוקנין הן אם אמ' לו האכילני מעשר ומאכילו הלכה ולא ישתמש חבר במשתאו של עם הארץ ובסעודתו של עם הארץ אלא אם היה

74

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ד הלכה אהלוקח ירק מן השוק הרי זה בורר כל היום כולו ואינו חושש משגמר בלבו אסור להחזיר אין יכול מפני שצריך לעשר ולעשר אין יכול מפני שמחוסר מניין וליטול אחד אין יכול שמא יבוא אחר ויטול ונמצא מעשר מן המתוקן על שאינו מתוקן הלכה בהרוצה [להחזיר עלי] ירק ולהקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר ר' יוסה או' בודיי אסור ובדמיי מותר הלכה גהמוצא פירות בדרך ונטלן לאכלן ונמלך להצניע לא יצניע עד שיעשר ר' יוסה אומר בודיי אסור ובדמיי מותר הלכה דקנובת ירק שבגנה הרי זו מותרת של בעל הבית

75

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ה

 בשבת ואוכל ביום טוב ואוכל [ביום טוב ואוכל] בשבת שאלו בחול לשבת למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר שאלו בשבת לשבת הבאה לא יאכל עד שיעשר היה מוכר פירות בערב שבת עם חשיכה ואמ' מתוקנין הן הלוקח ממנו למוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר הלכה בתרומת מעשר של דמיי שחזרה למקומה ר' שמעון שזורי או' אף בחול שאלו ואוכל על פיו יתר על כן אמ' [ר'] שמעון שזורי הפורש תרומה ומעשרות ונגנבו פירות הולך ושואלו ובא ואוכל על מה שהפריש שכשם שאימת שבת על עם הארץ כך אימת דימוע (על) [עליו] עם הארץ שאמר זה טבל וזה תרומה זה

76

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ו הלכה אהמקבל שדה מן הגוי מעשר ונותן לו אמ' רבן שמעון בן גמליא' מה אם ירצה הגוי שלא לעשר פירותיו אלא חולק ונותן לו בפניו הלכה בהחולק שדה מן הגוי מעשר ונותן לו ר' שמעון או' תורם ונותן לו לפיכך אם חזר הגוי ונתגייר או שמכר לישראל מעשר ונותן לו שכר ממנו שדה מעשר ונותן לו מה בין שוכר לחוכר שוכר במעות חוכר בפירות החוכר שדה מן הנכרי מעשר ונותן לו לפיכך אם חזר ישראל ולקחה ממנו או שמכרו של ישראל חוזר ונוהג בו דמאי הלכה גהחוכר שדה מן הכותי מעשר

77

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ז הלכה אישראל שקיבל שדהו מישראל וכהן מכהן ולוי מלוי חולקין ביניהן ישראל וכהן שקיבלו שדה מלוי או ישראל ולוי שקיבלו שדה מכהן רשאין לומר ולהתנות ביניהן שהמעשרות לאמצע הלכה בישראל שקיבל שדה מכהן תרומה לכהן מעשר ראשון ושיני חולקין בשוה [קבל שדה מלוי מעשר ראשון תרומה ומעשר שני חולקין ביניהן] לוי שקיבל שדה מכהן תרומה לכהן מעשר ראשון ושיני חולקין בשוה [כהן שקבל שדה מלוי מעשר ראשון ללוי תרומה ומעשר שני חולקין ביניהן] הלכה גישראל שקיבל שדה מכהן (תרומה לכהן) ואמ' לו על מנת שהמעשרות שלי על מנת שהמעשרות שלך על

78

תוספתא מסכת דמאי (ליברמן) פרק ח

 חלקן בלבד הלכה גהביא להן מעורבין חבירים שבהן צריכין לעשר על הכל נתנו לו אחת יתירה ר' יהוד' אומ' לשליח ר' יוסי או' לאמצע הלכה דהמזמן לחבירו לאכול אצלו והוא אינו נאמן על המעשר אמ' מערב שבת מה שאני עתיד לאכל הוא מעשר זה מעשר עשוי עליו והשאר מעשר הסמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו מעשר שיני בצפונו או בדרומו מחולל על המעות הלכה האמ' ר' יהודה היאך זה מעשר דבר שלא בא לתוך ידו ומודה ר' יהודה שחוזר ולוקח מקום שלוקח זה מזגו לו את הכוס ואמ' מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס

79

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק ח

 מחמת הפסח הרי הן כפסח לכל דבר אלא שהן נאכלין ליום ולילה: הלכה יבבכור שנתערב בפסח שניהן ירעו עד שיסתאבו ויאכלו כבכור רבי שמעון אומר זה ישחט לשום מה שהוא וזה ישחט לשם מה שהוא שניהם יאכלו כפסח וכמנוייו של פסח: הלכה יגמעשר שנתערב בפסח שניהם ירעו עד שיסתאבו וימכרו כמעשר ר' שמעון אומר זה ישחט לשום מה שהוא וזה ישחט לשום מה שהוא ושניהם יאכלו כפסח וכמנוייו של פסח: הלכה ידהבכור והמעשר שנתערבו רבי שמעון אומר זה ישחוט לשום מה שהוא וזה ישחט לשם מה הוא ושניהם יאכל כאחד מפני שמתן דמן שוה ולא הודו חכמים

80

תוספתא מסכת זבחים (צוקרמאנדל) פרק י

 ישראל פר הבא על כל המצות קודם לשעירי העדה ושעירי העדה קודמין לשעיר של נשיא ושעיר של נשיא קודם לשעירה של יחיד ושעירה של יחיד קודמת לכבשה של יחיד: הלכה גתודה קודמת לאיל נזיר מפני שהתודה טעונה ארבעה מיני לחם ואיל נזיר טעון שני מיני לחם מעשר קודם את העופות אמר ר' שמעון והלא מעשר קדשים קלים ועופות קדשי קדשים קדמו קדשים קלים לקדשי קדשים אמור מעתה יש במעשר אמורי קדשי קדשים מה שאין כן בעופות: הלכה דחטאת העוף קודמת לעולת העוף בהקרבה אף בהפרשה לא יאמר זה לעולתי וזה לחטאתי אלא אומר זה לחטאתי וזה לעולתי חטאת

1234567891011121314151617181920