מעשר

מעשר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13729 מקורות עבור מעשר. להלן תוצאות 61 - 70

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


61

משנה מסכת תרומות פרק ה

 משנה מסכת תרומות פרק המשנה א[*] סאה תרומה טמאה שנפלה לפחות ממאה חולין או למעשר ראשון או למעשר שני או להקדש בין טמאין בין טהורים ירקבו אם טהורה היתה אותה הסאה ימכרו לכהנים בדמי תרומה חוץ מדמי אותה סאה ואם למעשר ראשון נפלה יקרא שם לתרומת מעשר ואם למעשר שני או להקדש נפלה הרי אלו יפדו ואם טמאים היו אותן החולין יאכלו נקודים או קליות או ילושו במי פירות או יתחלקו לעיסות כדי שלא יהא במקום אחד כביצה:משנה ב[*] סאה תרומה טמאה שנפלה לתוך מאה חולין טהורין רבי אליעזר אומר תרום ותשרף שאני אומר סאה שנפלה היא סאה

62

משנה מסכת תרומות פרק יא

 מכבד כדרכו ונותן לתוכה חולין:משנה ז[*] וכן חבית של שמן שנשפכה אין מחייבין אותו להיות יושב ומטפח אלא נוהג בה כדרך שהוא נוהג בחולין:משנה ח[*] המערה מכד לכד ונוטף שלש טפים נותן לתוכה חולין הרכינה ומיצה הרי זו תרומה וכמה תהא בתרומת מעשר של דמאי ויוליכנה לכהן אחד משמנה לשמינית:משנה ט[*] כרשיני תרומה מאכילין אותם לבהמה ולחיה ולתרנגולים ישראל ששכר פרה מכהן מאכילה כרשיני תרומה וכהן ששכר פרה מישראל אף על פי שמזונותיה עליו לא יאכילנה כרשיני תרומה ישראל ששם פרה מכהן לא יאכילנה כרשיני תרומה וכהן ששם פרה מישראל מאכילה כרשיני תרומה:משנה י[*] מדליקין שמן

63

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ו

 מאה חביות של יין אלו אני מוכר לך נותן לו יין יפה מרוב יין הנמכר] באותה חנות מאה חביות אילו אני מוכר לך אפי' חומץ הגיעו הלכה יר' שמעון בן לעזר או' המוכר יין לחבירו ונמצא קוסס הגיעו נסכו על גבי מזבח יצא עשאו תרומה ותרומת מעשר יצא שתה ממנו נזיר הרי זה לוקה את הארבעים הלכה יאגשמים היורדין בין הגיתות אם מכת מדינה היא אין צריך להודיעו ואם אין מכת מדינה היא צריך להודיעו הלכה יבלקח ממנו לגין וחצי לגין רביעיות ושמיניות לא ישקה מהן לחמריו ולפועליו ולא כל מי שיש עליו טענת מזונות אלא אם

64

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ג

 מצאו עניים לחלק להן את הפת מוכרין לאחרים ואין מוכרין לעצמן גבאי צדקה פורטין לאחרים ואין פורטין לעצמן המפקיד פירות אצל חבירו הרי זה יוציא לו חסרונו במה דברים אמורים בזמן שעירבן עם פירותיו אבל אם היו מונחין בפני עצמן יאמר לו הרי שלך לפניך אחד מערב ואחד קורא שם מעשר שיני הלכה יבמתיקה ושאר מיני קטניות לא נתנו להן חכמים שיעור אמ' בן עזיי הוחזק כוחו של ר' עקיבא שנתן שיעור לאילו ולא נתן שיעור לאילו אמ' ר' יוחנן בן נורי מה איכפת להן לעכברין אוכלין בין מהרבה בין מקימעה אין יוצא לו חסרונו אלא לכור בלבד אמ'

65

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק יא

 של אחד גדולים אין להם אלא ארבע אמות וקטנים נותנין להם ארבע אמות לכל אחד ואחד אחד נוטל פתח הגדול ואחד נוטל שני פתחים קטנים זה שנוטל פתח הגדול אין לו [אלא] ארבע אמות וזה שנוטל שני פתחים קטנים נותנין לו ארבע אמות לכל אחד ואחד היו שם אחד רחב מעשר אמות נוטל ארבע אמות כנגדו וארבע אמות בחצר פחות מיכן משלימין לו את המדה כנגדו נותנין לו מכניס ומוציא ארבע אמות בחצר הלכה יבזבל שבחצר מתחלק לפי פתחים ואכסניא לכל אדם הפתח פתוח למרפסת אין לו אלא ארבע אמות מרפסת עצמה יש לה ארבע אמות חמשה פתחים פתוחין

66

תוספתא מסכת ביכורים (ליברמן) פרק א

 הלכה זחומר בתרומה ובמעשר שני שאין בבכורים שהתרומה ומעשר שני נוהגין בעמון ומואב מה שאין כן בבכורים חומר במעשר שני ובכורים שאין כן בתרומה שמעשר שני ובכורים טעונין הבאת מקום וטעונין וידוי ואסורין לאונן ור' שמעון מתיר וחייבין בביעור ר' שמעון אומ' בכורים פטורין מן הביעור ר' יוסה אומ' מעשר שני טעון וידוי ובכורים טעונין וידוי מה מעשר שני טעון ביעור אף בכורים טעונין ביעור אמ' לו ר' שמעון מה למעשר שני טעון בעור שכן דמיו טעונין ביעור תאמר בבכורים שאין דמיהן טעונין ביעור וכן היה ר' שמעון אומ' בכורין לא אסרו גדוליהן לאכל בירושלם מעשר באי זה מעשר

67

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ג

 חוץ מן הבכור ומן המעשר שהנאתן לבעלין: הלכה ידרבן שמעון בן גמליאל אומר מפייס אדם את עצמו בליטרא בבכור לידע מה הגיעו ר' יהודה אומר מצא אדם את חברו בירושלם אמר לו אכלת היום אמר לו מן יודע שמהמעשר אכל מה המן אין לו דמים אף מעשר אין לו דמים אמר לו קיץ יודע שהבכור אכל מה הקיץ נמכר בזול אף הבכור נמכר בזול: הלכה טובית שמאי אומרים אין נמנים על הבכורות אלא הכהנים בלבד ובית הלל אומרים אף ישראל ר' עקיבא מתיר אפילו גוי שנ' כצבי וכאיל: הלכה טזבשר בכור בית שמאי אומרים אין מאכילין אותו

68

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ו

 מלאכה והתיר לו ר' יוסי למלאות לו חבית מים ולהדליק לו את הנר: הלכה יבחמש סלעים של בן שלשים של עבד חמשים של אונס ושל מפתה ומאה של מוציא שם רע כולן בשקל הקדש ובמנה צורי וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ ממותר שקלים הראויין ופדין מעשר שני שאין באין אלא מן המטבע: הלכה יגעגל זה לפדיון בני אין בנו פדוי אבל אם אמר עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני וטלית זה בחמש סלעים לפדיון בני בנו פדוי אבל אין פודין לא בעבדים ולא בשטרות ולא בקרקעות ואפילו אמר עבד זה בחמש סלעים לפדיון בני וקרקע זו בחמש

69

תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ז

 תוספתא מסכת בכורות (צוקרמאנדל) פרק ז הלכה אמעשר בהמה נוהג בגדולים ובקטנים בזכרים ובנקבות בתמימים ובעלי מומים ומעשרין אותו משנה לחברתה שנ' עשר תעשר בשני מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה דברי ר' עקיבא וחכמים אומרים שנה שנה של שנה אתה מעשר ואי אתה מעשר משנה לחברתה: הלכה בגדיה שילדה שלש בנות ובנות שלש שלש נכנסות לדיר להתעשר אמר ר' שמעון אני ראיתי גדייה שמתעשרת בת שנתה היתה לו בהמה של שתים ושלש שנים אם מכיר בה של שנה שנה בפני עצמה נכנסת לדיר להתעשר אם לאו אין נכנסת לדיר להתעשר: הלכה גמעשר בהמה

70

תוספתא מסכת גיטין (ליברמן) פרק ג

 במה שבידו המלוה מעות את הכהן ואת הלוי ואת העני מפריש עליהן בשער הזול ואין שמטה משמטתו אם רצה לחזור לא יחזור אם נתיאשו מהן אין מפרישין עליהן שאין מפרישין על האבוד האומר הילך מנה זו ותן לפלני בן לוי מחלקי אם רצה לחזור לא יחזור קח מנה זו מדמי מעשר שיש לך בידי והילך דמיו הרי זה אינו חושש לתרומת מעשר [כור מעשר לך בידי הילך דמיו הרי זה חושש לתרומת מעשר] כור מעשר לך בידי והלך ונתנו לאחר אין לו עליו אלא תרעומת הלכה בהניח פירות להיות מפריש עליהן תרומה ומעשרות מעות להיות מפריש עליהן מעשר שני

1234567891011121314151617181920