מעשר

מעשר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13729 מקורות עבור מעשר. להלן תוצאות 51 - 60

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


51

משנה מסכת פאה פרק ח

 בלקט משילכו הנמושות בפרט ועוללות משילכו העניים בכרם ויבאו ובזיתים משתרד רביעה שנייה אמר רבי יהודה והלא יש שאינם מוסקין את זיתיהם אלא לאחר רביעה שנייה אלא כדי שיהא העני יוצא ולא יהא מביא בארבעה איסרות:משנה ב[*] נאמנים על הלקט ועל השכחה ועל הפאה בשעתן ועל מעשר עני בכל שנתו ובן לוי נאמן לעולם ואינן נאמנין אלא על דבר שבני אדם נוהגין כן:משנה ג[*] נאמנין על החטים ואין נאמנין על הקמח ולא על הפת נאמנין על השעורה של אורז ואין נאמנין עליו בין חי בין מבושל נאמנין על הפול ואין נאמנין על הגריסין לא חיים ולא מבושלין נאמנין

52

משנה מסכת פסחים פרק ז

 נגע בחרסו של תנור יקלף את מקומו נטף מרוטבו על החרס וחזר עליו יטול את מקומו נטף מרוטבו על הסולת יקמוץ את מקומו:משנה ג[*] סכו בשמן תרומה אם חבורת כהנים יאכלו אם ישראל אם חי הוא ידיחנו ואם צלי הוא יקלוף את החיצון סכו בשמן של מעשר שני לא יעשנו דמים על בני חבורה שאין פודין מעשר שני בירושלים:משנה ד[*] חמשה דברים באין בטומאה ואינן נאכלין בטומאה העומר ושתי הלחם ולחם הפנים וזבחי שלמי צבור ושעירי ראשי חדשים הפסח שבא בטומאה נאכל בטומאה שלא בא מתחלתו אלא לאכילה:משנה ה[*] נטמא הבשר והחלב קיים אינו זורק את הדם

53

משנה מסכת שבת פרק יח

 שבת פרק יחמשנה א[*] מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים ומפני ביטול בית המדרש אבל לא את האוצר מפנין תרומה טהורה ודמאי ומעשר ראשון שנטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והתורמוס היבש מפני שהוא מאכל לעניים אבל לא את הטבל ולא מעשר ראשון שלא נטלה תרומתו ולא את מעשר שני והקדש שלא נפדו ולא את הלוף ולא החרדל רבן שמעון בן גמליאל מתיר בלוף מפני שהוא מאכל עורבין:משנה ב[*] חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדים אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין אותן ואם לאו אין מטלטלין אותן כופין את הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו

54

משנה מסכת שקלים פרק ב

 לאו נשבעין לבני העיר ובני העיר שוקלין תחתיהן נמצאו או שהחזירום הגנבים אלו ואלו שקלים ואין עולין להן לשנה הבאה:משנה ב[*] הנותן שקלו לחברו לשקול על ידו ושקלו על ידי עצמו אם נתרמה תרומה מעל השוקל שקלו ממעות הקדש אם נתרמה תרומה וקרבה הבהמה מעל מדמי מעשר שני מדמי שביעית יאכל כנגדן:משנה ג[*] המכנס מעות ואמר הרי אלו לשקלי בית שמאי אומרים מותרן נדבה ובית הלל אומרים מותרן חולין שאביא מהן לשקלי שוין שמותרן חולין אלו לחטאת שוין שהמותר נדבה שאביא מהן לחטאת שוין שהמותר חולין:משנה ד[*] אמר רבי שמעון מה בין שקלים לחטאת שקלים יש להם

55

משנה מסכת שקלים פרק ז

 יפלו לקינין לגוזלי עולה יפלו לגוזלי עולה מחצה למחצה יפלו לגוזלי עולה בין חולין למעשר שני קרוב לחולין יפלו לחולין למעשר שני יפלו למעשר שני מחצה למחצה יפלו למעשר שני זה הכלל הולכין אחר הקרוב להקל מחצה למחצה להחמיר:משנה ב[*] מעות שנמצאו לפני סוחרי בהמה לעולם מעשר בהר הבית חולין בירושלם בשעת הרגל מעשר ובשאר כל ימות השנה חולין:משנה ג[*] בשר שנמצא בעזרה אברין עולות וחתיכות חטאות בירושלם זבחי שלמים זה וזה תעובר צורתו ויצא לבית השריפה נמצא בגבולין אברין נבילות חתיכות מותרות ובשעת הרגל שהבשר מרובה אף אברין מותרין:משנה ד[*] בהמה שנמצאת מירושלם ועד מגדל עדר

56

משנה מסכת שקלים פרק ח

 רבי עקיבא אומר מקום טומאתו שם שריפתו:משנה ח[*] אברי התמיד נתנין מחצי כבש ולמטה במזרח (ס"א במערב) ושל מוספין נתנין מחצי כבש ולמטה במערב (ס"א במזרח) ושל ראשי חדשים נתנין מתחת (ס"א על) כרכוב המזבח מלמטה (ס"א מלמעלה) השקלים והבכורים אין נוהגין אלא בפני הבית אבל מעשר דגן ומעשר בהמה והבכורות נוהגין בין בפני הבית בין שלא בפני הבית המקדיש שקלים ובכורים הרי זה קדש רבי שמעון אומר האומר בכורים קדש אינן קדש:סליק מסכת שקלים

57

משנה מסכת תמורה פרק א

 משנה ו[*] העופות והמנחות אינן עושין תמורה שלא נאמר אלא בבהמה הצבור והשותפים אינן עושים תמורה שנאמר (ויקרא כ"ז) לא ימיר אותו יחיד עושה תמורה לא הצבור ולא השותפים עושים תמורה קרבנות בדק הבית אינן עושין תמורה אמר רבי שמעון והלא המעשר בכלל היה ולמה יצא להקיש אליו מה מעשר קרבן יחיד יצאו קרבנות צבור מה מעשר קרבן מזבח יצאו קרבנות בדק הבית:

58

משנה מסכת תרומות פרק ב

 ערימה היו שני עגולים שתי אגודות שתי ערמות אחת טמאה ואחת טהורה לא יתרום מזה על זה רבי אליעזר אומר תורמין מן הטהור על הטמא:משנה ב[*] אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם שוגג תרומתו תרומה ומזיד לא עשה כלום וכן בן לוי שהיה לו מעשר טבל היה מפריש עליו והולך שוגג מה שעשה עשוי מזיד לא עשה כלום רבי יהודה אומר אם היה יודע בו בתחלה אע"פ שהוא שוגג לא עשה כלום:משנה ג[*] המטביל כלים בשבת שוגג ישתמש בהם מזיד לא ישתמש בהם המעשר והמבשל בשבת שוגג יאכל מזיד לא יאכל הנוטע בשבת שוגג יקיים מזיד

59

משנה מסכת תרומות פרק ג

 ביתו או את עבדו או את שפחתו לתרום תרומתו תרומה בטל אם עד שלא תרם בטל אין תרומתו תרומה ואם משתרם בטל תרומתו תרומה הפועלים אין להן רשות לתרום חוץ מן הדרוכות שהן מטמאים את הגת מיד:משנה ה[*] האומר תרומת הכרי זה בתוכו ומעשרותיו בתוכו תרומת מעשר זה בתוכו רבי שמעון אומר קרא שם וחכמים אומרים עד שיאמר בצפונו או בדרומו ר' אלעזר חסמא אומר האומר תרומת הכרי ממנו עליו קרא שם ר' אליעזר בן יעקב אומר האומר עשור מעשר זה עשוי תרומת מעשר עליו קרא שם:משנה ו[*] המקדים תרומה לבכורים מעשר ראשון לתרומה ומעשר שני לראשון אע"פ

60

משנה מסכת תרומות פרק ד

 משנה ד[*] האומר לשלוחו צא ותרום תורם כדעתו של בעל הבית אם אינו יודע דעתו של בעל הבית תורם כבינונית אחת מחמשים פיחת עשרה או הוסיף עשרה תרומתו תרומה אם נתכוין להוסיף אפילו אחת אין תרומתו תרומה:משנה ה[*] המרבה בתרומה רבי אליעזר אומר אחד מעשרה כתרומת מעשר יתר מכאן יעשנה תרומת מעשר למקום אחר רבי ישמעאל אומר מחצה חולין ומחצה תרומה רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים עד שישייר שם חולין:משנה ו[*] בשלשה פרקים משערים את הכלכלה בבכורות ובסיפות ובאמצע הקיץ המונה משובח והמודד משובח ממנו והשוקל משובח משלשתן:משנה ז[*] רבי אליעזר אומר תרומה עולה באחד ומאה רבי

1234567891011121314151617181920