מעשר

מעשר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13729 מקורות עבור מעשר. להלן תוצאות 31 - 40

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


31

משנה מסכת ידים פרק ד

 ביום שהושיבו את ר"א בן עזריה בישיבה שכל הזבחים הנאכלין שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת לא הוסיף בן עזאי אלא העולה ולא הודו לו חכמים:משנה ג[*] בו ביום אמרו עמון ומואב מה הן בשביעית גזר ר"ט מעשר עני וגזר ר"א בן עזריה מעשר שני א"ר ישמעאל אלעזר בן עזריה עליך ראיה ללמד שאתה מחמיר שכל המחמיר עליו ראיה ללמד אמר לו ר"א בן עזריה ישמעאל אחי אני לא שניתי מסדר השנים טרפון אחי שינה ועליו ראיה ללמד השיב ר"ט מצרים ח"ל =חוצה לארץ= עמון ומואב ח"ל מה מצרים מעשר

32

משנה מסכת מנחות פרק ז

 טעונה לחם לא ולדה ולא חליפתה ולא תמורתה טעונין לחם:משנה ה[*] האומר הרי עלי תודה יביא היא ולחמה מן החולין תודה מן החולין ולחמה מן המעשר יביא לחמה מן החולין תודה מן המעשר ולחמה מן החולין יביא התודה היא ולחמה מן המעשר יביא ולא יביא מחטי מעשר שני אלא ממעות מעשר שני:משנה ו[*] מנין לאומר הרי עלי תודה לא יביא אלא מן החולין שנאמר (דברים טז) וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים אם כן למה נאמר צאן ובקר אלא להקיש כל הבא מן הבקר ומן הצאן לפסח מה הפסח

33

משנה מסכת מעילה פרק ד

 ולחייב עליהן משום פגול נותר וטמא קדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה קדשי המזבח וקדשי בדק הבית מצטרפין זה עם זה למעילה:משנה ב[*] חמשה דברים בעולה מצטרפין זה עם זה הבשר והחלב והסלת והיין והשמן וששה בתודה הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם התרומה ותרומת מעשר ותרומת מעשר של דמאי החלה והבכורים מצטרפין זה עם זה לאסור ולחייב עליהם את החומש:משנה ג[*] כל הפיגולין מצטרפין זה עם זה כל הנותרין מצטרפין זה עם זה כל הנבלות מצטרפות זו עם זו כל השרצים מצטרפין זה עם זה דם השרץ ובשרו מצטרפין [*] כלל אמר רבי יהושע כל שטומאתו ושיעורו

34

משנה מסכת מעשר שני פרק א

 משנה מסכת מעשר שני פרק אמשנה א[*] מעשר שני אין מוכרין אותו ואין ממשכנין אותו ואין מחליפין אותו ולא שוקלין כנגדו ולא יאמר אדם לחברו בירושלם הילך יין ותן לי שמן וכן שאר כל הפירות אבל נותנין זה לזה מתנת חנם:משנה ב[*] מעשר בהמה אין מוכרין אותו תמים חי ולא בעל מום חי ושחוט ואין מקדשין בו האשה הבכור מוכרין אותו תמים חי ובעל מום חי ושחוט ומקדשין בו האשה אין מחללין מעשר שני על אסימון ולא על המטבע שאינו יוצא ולא על המעות שאינן ברשותו:משנה ג[*] הלוקח בהמה לזבחי שלמים או חיה לבשר תאוה יצא העור

35

משנה מסכת מעשר שני פרק ב

 משנה מסכת מעשר שני פרק במשנה א[*] מעשר שני ניתן לאכילה ולשתיה לסיכה (א) לאכול דבר שדרכו לאכול לסוך דבר שדרכו לסוך לא יסוך יין וחומץ אבל סך הוא את השמן אין מפטמין שמן של מעשר שני ואין לוקחין בדמי מעשר שני שמן מפוטם אבל מפטם הוא את היין נפל לתוכו דבש ותבלין והשביחו השבח לפי חשבון דגים שנתבשלו עם הקפלוטות של מעשר שני והשביחו השבח לפי חשבון עיסה של מעשר שני שאפאה והשביח השבח לשני זה הכלל כל ששבחו נכר השבח לפי החשבון וכל שאין שבחו נכר השבח לשני:משנה ב[*] רבי שמעון אומר אין סכין שמן של

36

משנה מסכת מעשר שני פרק ג

 משנה מסכת מעשר שני פרק גמשנה א[*] לא יאמר אדם לחבירו העל את הפירות האלו לירושלם לחלק אלא אומר לו העלם שנאכלם ונשתם בירושלם אבל נותנים זה לזה מתנת חנם:משנה ב[*] אין לוקחין תרומה בכסף מעשר שני מפני שהוא ממעט באכילתו ורבי שמעון מתיר אמר להם רבי שמעון מה אם היקל בזבחי שלמים שהוא מביאן לידי פגול ונותר וטמא לא נקל בתרומה אמרו לו מה אם היקל בזבחי שלמים שהן מותרים לזרים נקל בתרומה שהיא אסורה לזרים:משנה ג[*] מי שהיו לו מעות בירושלים וצריך להם ולחברו פירות אומר לחברו הרי המעות האלו מחוללין על פירותיך נמצא זה

37

משנה מסכת מעשר שני פרק ד

 משנה מסכת מעשר שני פרק דמשנה א[*] המוליך פירות מעשר שני ממקום היוקר למקום הזול או ממקום הזול למקום היוקר פודהו כשער מקומו המביא פירות מן הגרן לעיר וכדי יין מן הגת לעיר השבח לשני ויציאות מביתו:משנה ב[*] פודין מעשר שני בשער הזול כמות שהחנוני לוקח לא כמות שהוא מוכר כמות שהשולחני פורט ולא כמות שהוא מצרף ואין פודין מע"ש אכסרה את שדמיו ידועים יפדה על פי עד אחד ואת שאין דמיו ידועים יפדה על פי שלשה כגון היין שקרם ופירות שהרקיבו ומעות שהחליאו:משנה ג[*] בעל הבית אומר בסלע ואחר אומר בסלע בעל הבית קודם מפני שהוא

38

משנה מסכת מעשר שני פרק ה

 ה[*] ובשביעית פודהו בשויו ואם היה הכל מופקר אין לו אלא שכר לקיטה הפודה נטע רבעי שלו מוסיף עליו חמישיתו בין שהוא שלו ובין שניתן לו במתנה:משנה ו[*] ערב יום טוב הראשון של פסח של רביעית ושל שביעית היה בעור כיצד היה בעור נותנין תרומה ותרומת מעשר לבעלים ומעשר ראשון לבעליו ומעשר עני לבעליו ומעשר שני והבכורים מתבערים בכל מקום ר' שמעון אומר הבכורים ניתנין לכהנים כתרומה התבשיל בית שמאי אומרים צריך לבער ובית הלל אומרים הרי הוא כמבוער:משנה ז[*] מי שהיו לו פירות בזמן הזה והגיעה שעת הבעור בית שמאי אומרים צריך לחללן על הכסף ובית הלל

39

משנה מסכת סוטה פרק ז

 משנה מסכת סוטה פרק זמשנה א[*] אלו נאמרין בכל לשון פרשת סוטה ווידוי מעשר קריאת שמע ותפלה וברכת המזון ושבועת העדות ושבועת הפקדון:משנה ב[*] ואלו נאמרין בלשון הקודש מקרא בכורים וחליצה ברכות וקללות ברכת כהנים וברכת כהן גדול ופרשת המלך ופרשת עגלה ערופה ומשוח מלחמה בשעה שמדבר אל העם:משנה גמקרא בכורים כיצד (דברים כ"ו) וענית ואמרת לפני ה' אלהיך ולהלן הוא אומר (שם כ"ז) וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון הקדש אף כאן בלשון הקדש:משנה דחליצה כיצד (שם כ"ה) וענתה ואמרה ולהלן הוא אומר וענו הלוים ואמרו מה ענייה האמורה להלן בלשון

40

משנה מסכת סוכה פרק ג

 אומר כשם שלולב אחד ואתרוג אחד כך הדס אחד וערבה אחת:משנה ה[*] אתרוג הגזול והיבש פסול של אשרה ושל עיר הנדחת פסול של ערלה פסול של תרומה טמאה פסול של תרומה טהורה לא יטול ואם נטל כשר של דמאי בית שמאי פוסלין ובית הלל מכשירין של מעשר שני בירושלם לא יטול ואם נטל כשר:משנה ו[*] עלתה חזזית על רובו נטלה פטמתו נקלף נסדק ניקב וחסר כל שהוא פסול עלתה חזזית על מיעוטו נטל עוקצו ניקב ולא חסר כל שהוא כשר אתרוג הכושי פסול והירוק ככרתי רבי מאיר מכשיר ורבי יהודה פוסל:משנה ז[*] שיעור אתרוג הקטן רבי מאיר

1234567891011121314151617181920