מעשר

מעשר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 13729 מקורות עבור מעשר. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

תוספתא מסכת פאה (ליברמן) פרק ד

 או' מקום שדורכין את העוללות נאמן עני לומר יין זה עוללות הוא לקט זה לקטתיו אני ואחי וקרובי אבל אין נאמן לומר מפלוני גוי לקחתיו מאיש פלוני כותי לקחתיו עניי כותים כעניי ישראל אבל עניי גוים אין מאמינים להם בכל דבר הלכה באין פוחתין לעני בשעת מעשר עני מחצי קב חטין או קב שעורין במה דברים אמורים על הגורן אבל מתוך ביתו נותן כל שהוא ואינו חושש ושאר מתנות כהונה ולויה נותן כל שהוא ואינו חושש רצה מציל מחצה ונותן מחצה אבה יוסה בן דוסתאי אמ' משום ר' ליעזר רצה נותן לפניהם שליש ומניח שתי ידות לקרוביו הלכה ג

112

תוספתא מסכת פסחים (ליברמן) פרק ב

 את היין ואין מורין שתויי יין ואין מפירין נדרים לא רכובין ולא מהלכין ולא עומדין אלא עטופין ויושבין הלכה יזר' יוחנן בן נורי אומ' אף הקרמית אדם יוצא בה ידי חובתו הלכה יחיוצאין במעשר שני בירושלם אבל לא בבכורים מה הפריש בין מעשר שיני לבכורים מעשר שני יש לו היתר אכילה בגבולין בכורין אין להן היתר אכילה בגבולין הלכה יטיוצאין ברקיק השרוי ובמבושל [שלא נימוח דב' ר' מאיר ר' יוסי או' יוצאין ברקיק השרוי ואין יוצאין במבושל] אע"פ שלא נמוח יוצאין בספגנין הנעשין באור ואין יוצאין בספגנין הנעשין בחמה ואין עושין ספגנין בחמה בפסח יוצאין בסריקין בין

113

תוספתא מסכת פרה (צוקרמאנדל) פרק ג

 ירד עמהן לבבל ועלה אמרו לו והלא נטמא בארץ העמים אמר להם לא גזרו טומאה בארץ העמים אלא לאחר שעלו מן הגולה: הלכה ור' ישמעאל בן פיאבי הורה שתיים אחת בטבול יום ואחת במערבי שמש זו שנעשת בטבול יום היום היו דנין עמו ועליהן אמר' לו מעשר נאכל בטבול יום ותרומה נאכלת במערבי של שמש מעשר שנאכל בטבול יום כל שכן הוסיפו לו קדושה קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים וקדשים קלים חוץ לקלעים קדשים קלים שנאכלין חוץ לקלעים כל שכן הוסיפו להן קדושה קדשי קדשים נאכלין ליום אחד וקדשים קלים לשלשה ימים קדשים קלים שנאכלין לשלשה ימים כל

114

תוספתא מסכת קידושין (ליברמן) פרק ד

 אלא מחמת קדושין הראשונים הלכה ההמקדש בגזילה ובפקדון או שחטף ממנה סלע וקידשה בה הרי זו מקודשת אמ' לה התקדשי לי בסלע שיש בידך אינה מקודשת כיצד יעשה יטלנו הימנה ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הרי את מקודשת לי הלכה והמקדש בבשר מעשר אפילו לאחר שחיטה אינה מקודשת בעצמיו ובגידיו בקרניו בטלפיו בדמו בחלבו ובעורו ובגיזתו הרי זו מקודשת הלכה זהמקדש בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת בהקדש במזיד קידש מפני שמעל בשוגג לא מעל דברי ר' מאיר ר' יהודה או' אם יש לו בהן טובת הנאה שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת אמ'

115

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק א

 נטיעה זו אסורין עד חמשה עשר בשבט אם ערלה ערלה ואם רבעי רבעי הלכה טכיצד לירקות ליקט ירק בערב ראש השנה עד שלא בא השמש וחזר וליקט משבא השמש אין תורמין ומעשרין מזה על זה מפני שזה חדש וזה ישן היתה שנייה ונכנסה שלישית הראשון מתעשר מעשר שני והשני מתעשר מעשר עני ליקט אתרוג בערב חמשה עשר בשבט עד שלא בא השמש וחזר וליקט משבא השמש אין תורמין ואין מעשרין מזה על זה מפני שזה חדש וזה ישן היתה שלישית ונכנסה רביעית הראשון מתעשר מעשר עני והשני מתעשר מעשר שני הלכה יכיצד לנדרי' המודר הנאה מחבירו לשנה נדר

116

תוספתא מסכת ראש השנה (ליברמן) פרק ב

 ר' יוחנן בן ברוקה ואמ' כדברי ר' יוחנן בן נורי אמ' רבן שמעון בן גמליאל לא היינו נוהגין כן ביבנה ביום השני עבר ר' חנינא בנו של ר' יוסה הגלילי ואמ' כדברי ר' עקיבא ואמ' רבן שמעון בן גמליאל כך היינו נוהגין ביבנה הלכה יבאין פוחתין מעשר מלכיות ומעשרה זכרונות ומעשרה שופרות אם אמ' שבע מכולם יצא דברי ר' עקיבא ר' יוחנן בן נורי אומ' אין פחות משבע אם אמ' שלש מכולם יצא אין מזכירין זכרון ומלכות ושופר של פורענות מתחיל בתורה ומשלים בנביא ר' יוסה אומ' אם היתה פורענות של גוים מזכירין אותה בפני עצמה המתחיל מתחיל בשל

117

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ב

 יוסה בן כופר אמ' משום ר' שמעון שזורי במי דברים אמורים בזמן שזרעו לירק וחשב עליו לזרעו אבל אם זרעו מתחלה לזרע ומקצתו השריש לפני ראש השנה ומקצתו השריש לאחר ראש השנה אין מעשרין הימנו על מקום אחר ולא ממקום אחר עליו אלא כונס גרנו לתוכו ומעשר הימנו עליו נמצא מעשר מן החדש על החדש ומן הישן על הישן מעשר עני ומעשר שיני לפי חשבון נוטל את העישור ועושה אותו מעשר עני ומעשר שני אם זרעו בתחלה לזרע וירק או שזרעו לזרע וחשב עליו לירק זרעו מתעשר לשעבר וירקו בשעת לקיטתו הלכה ואמ' רבן שמעון בן גמליאל לא נחלקו

118

תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ז

 תוספתא מסכת שביעית (ליברמן) פרק ז הלכה אאין מחללין (פירות) מעשר שיני על פירות שביעית ואם חלל יאכלו כחמור שבהן פירות שביעית ופירות מעשר שיני שנתערבו יאכלו כחמור שבהן פירות שביעית שלקח בהן דברים אחרים יאכלו כחמור שבהן פירות מעשר שני שלקח בהן דברים אחרים יאכלו כחמור שבהן הלכה בחומר בשביעית שאין במעשר שני ובמעשר שני שאין בשביעית שהשביעית עשה בה את המופקר כשמור ופסולת אוכלין כאוכלין ואוכלי אדם כאוכלי בהמה וקליפי אגוזין וקליפי רמונים כיוצא בהן מה שאין כן במעשר שני הלכה גשביעית מתחללת על הכל ומעשר שני אין מתחלל אלא על מעות בלבד הלכה ד

119

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק ב

 לאחרים ולא לו במזיד לא לו ולא לאחרים הלכה יזהשוחט בשבת בשוגג יאכל למוצאי שבת במזיד לא יאכל הלכה יחפירות שלקטן בשבת בשוגג יאכלו למוצאי שבת במזיד לא יאכלו הלכה יטהתורם והמעשר בשבת בין בשוגג בין במזיד מעשרותיו מעשר הלכה כהמטביל כלים בשבת בין בשוגג בין במזיד עלו ידי טבילה הלכה כאהנוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור מפני מה אמרו הנוטע בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור ובשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור מפני שמונין לשביעיות ואין מונין לשבתות דבר אחר נחשדו ישראל על השביעיות ולא נחשדו על השבתות ר'

120

תוספתא מסכת שבת (ליברמן) פרק יד

 וכנה של שבחין וטומוס של שטרות ועורות שאין עבודין אם התקינן בעל הבית מטלטלין אותן ואם לאו אין מטלטלין אותן ר' יוסה אומ' עורות עבודין ושאין עבודין מטלטלין אותן אבל גיזי צמר ועניצי ולשונות של ארגמן ומוכין אין מטלטלין אותן הלכה המטלטלין את החדש בשבת ומטלטלין מעשר שני בירושלם אבל לא בגבולין מעלין את המדומע באחד ומאה ר' שמעון בן לעזר או' נותן עיניו באחד מהן ואוכל את השאר הלכה ושברי עריבה לכסות בהן את החבית ושל סכוכית לכסות בהם את הפך ר' יהודה או' ובלבד שיהו עושין מעין מלאכתן שברי עריבה לצוק לתוכן מקפה ושל זכוכית לצוק

1234567891011121314151617181920