מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק ז

מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה א
[א] (א') מצות עשה ליראה וכו'. והוא גמ' ריש יבמות נראה שכונתם במליצותם על דברי החינוך פ' תרומה שכ' בטעם שבחר הקב"ה במקום מיוחד לעבודתו יתעלה כי הגופות מוכשרין על ידי הפעולות וקרבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן מחשבות הלב מטהרות מתלבנות ומזדקקות והשם חפץ בטובתן של בריות וע"כ ציונו לקבוע מקום שיהא טהור ונקי בתכלית הנקיות לטהר מחשבות בנ"א ולתקן לבבינו אליו בו והוא ב"ה בחר אותו המקום והכינה אל הטובה לבני אדם אולי מהיותו אמצעית העולם בכיון ומתוך הכשר המעשה וטהרות המחשבות שיהי' לנו שם י ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.