מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק ב

מעשי למלך הלכות בית הבחירה פרק ב

  

הלכה א
[א] (א') ובמקדש נעקד יצחק אבינו. הנה מדברי רבינו נשמע דהטעם שבחר השי"ת בהר המורי' היינו להיות אותו מקום סגוליי שממנו נברא ושם נעקד יצחק לכן רצה השי"ת לבחור באותו מקום שיהא מיועד לשכון כבודו בארץ:
אמנם ראיתי בספר החינוך להרא"ה שכתב שהקב"ה ציוה לבנות מקום מקדש הוא רק לבעבור לקבוע מקום טהור ונקי בתכלית הנקיות לטהר שם מחשבות בנ"א ולתקן לבבינו אליו שמתוך הכשר המעשה מטהרת המחשבה יעלה שכלנו אל הדביקות וכו' ומה שבחר באותו מקום הוא בעבור היות אמצעות העולם בכיון והאמצעות נבחר מן הקצ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.