מעשי למלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

מעשי למלך הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה א
[א] אין כה"ג נכנס לקדש הקדשים אלא מיוהכ"פ וכו'. עמש"כ רבינו בפ"ה מכהמ"ק ומש"כ התויו"ט פ"ז דתמיד והבאתיו שם:
כעת ראיתי בספר נר מצוה שבא לידי בשעת הדפסה שכ' וז"ל הנה נא מפשט דברי רבינו משמע דהנכנס לקה"ק בשאר ימות השנה אפי' לעבודה אפי' כה"ג חייב מיתה וכהן הדיוט שנכנס לעבודה אפי' ביוהכ"פ חייב וכ"ג שנכנס שם אפי' ביוהכ"פ שלא לעבוד חייב וכגון שנכנס לשם פעם חמישי עוד י"ל כיון דהזהיר הכתוב שלא לעבוד עבודה בפנים אלא מיוהכ"פ ליוהכ"פ א"כ כל הנכנס שם בשאר ימות השנה אפי' לעבוד הוה כאלו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.