מעשי למלך הלכות איסורי מזבח פרק ו

מעשי למלך הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה א
[א] כשם שמצוה להיות כל קרבן תמים וכו' הנסכים יהי' תמימים. וכ' הכ"מ שכן מוכח במנחות דרק פליגי ביין שעלה בו קמחין אי הו' תמימים אבל כ"ע דבעי תמימים וקשה לי דרבינו כתב כשם שמצוה שכל קרבן יהי' תמים ובקרבן גופי' תליא בפלוגתא אי תמים הוא מ"ע ורבינו בפ"א כתב דמ"ע שיהא תמים דכ' תמים יהי' וכ' הכ"מ שהוא בספרא ובאמת בגמ' בכורות מוכח דפליגי בהאי אי תמים יהי' אתי למ"ע דלמ"ד דדריש תמים כל מום לא יהי' בו א"כ תמים אין מיותר דאתי לומר דרק אם תמים יהי' לרצון אז איכא לאו דלא יתן בו ורק למ"ד דפליג ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.