מעשה רקח הלכות זכיה ומתנה פרק ג

מעשה רקח הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה א
[א] הנותן מתנה לחבירו וכו' אלא כל אחד מהן עדיין וכו'. כתב הרב המגיד ז"ל, דבדברים לבד אע"פ שלא קנה המקבל החוזר בו יש בו משום מחוסרי אמנה במתנה מועטת וכו', ע"כ. ומסתברא דהיינו דוקא כשמקבל המתנה הוא חי, אבל אם מת יכול הנותן לומר לו הייתי נותן וליורשיו איני נותן ואין בו אפילו משום מחוסרי אמנה, וכן מצאתי בתשובה, עוד נתבאר בדברי רבינו לקמן הל' ד' וריש פ"א דהלכות מכירה דבשניהם מודים שהחזיק עלה אין צריך עדים והוא מהגמרא פ"ק דקדושין דלא איברי סהדי אלא לשקרי, וכמו שכתב שם רבינו פרק ה' הל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.