מעשה רקח הלכות דעות פרק א

מעשה רקח הלכות דעות פרק א

  

הלכה א
[א] ויש שהוא מאבד כל ממונו וכו'. עיין מ"ש רבינו לקמיה ולא יקפוץ ידו ביותר ולא יפזר ממונו דכוונתו מבוארת ועיין להרב לח"מ ז"ל שנדחק בזה לא ידעתי למה עיין עליו:

הלכה ה
[ה] ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים וכו' שנאמר והלכת בדרכיו. איכא למידק דמהך קרא משמע קצת שהיא מידה לפנים משורת הדין דהא כל מידותיו ב"ה עמנו הם כן כמשמעות הי"ג מידות וכו' ובפרק הגוזל דף ק' אקרא דוהודעת להם את הדרך אשר ילכו בה וכו' דריש אשר יעשון זו לפנים משורת הדין ואיתא נמי בפרק אלו מציאות דף ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.