מעשה רקח הלכות גירושין פרק יב

מעשה רקח הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה א
[א] האשה שבאה וכו'. הנה ידוע דהרמ"ך ז"ל בכ"י השיג על רבינו דהיה לו לפרש והוא שאומרת תוך כדי דבור וכו' והרב המגיד ז"ל הליץ בעד רבינו וקרובה דעתו לומר דאף לאחר כדי דיבור מהני עיין עליו ומי יכניס ראשו בין הרים הגבוהים ז"ל אמנם מכיון שתורה היא וכו' נ"ל לדייק דקתני מתני' והוא לשונו של רבינו אשת איש הייתי וגרושה אני דאם הוא אחר כ"ד הו"ל למימר גרושה אני כלומר שחזרה ואמרה גרושה אני ומדהוסיפה הוא"ו של וגרושה משמע שדרך דבריה אומרת כן הכל דכך שיחת בני אדם תוך כדי דיבור היינו שלא הפסיקה בד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.