מעשה רקח הלכות גירושין פרק יא

מעשה רקח הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה א
[א] אין נושאין את הקטנה. בא להזהיר בין לאב בין לבעל שאין ראוי לישא קטנה עד שתגדיל ותאמר בפירוש אני רוצה כמ"ש רבינו פ"ג דאישות דין י"ט ושוב כתב ז"ל דין הקטנה שהיא ממאנת ובטעם המיאון למה תיקנוהו חז"ל דכיון דאמרו בגמרא לעולם יתרחק אדם מן המיאון משום דאפשר דלכי גדלה מיחרטה מעתה אעיקרא דדינא למה תקנו כן הו"ל להניחה אצל בעלה עד שתגדיל וי"ל דכיון שהיא קטנה אין בה דין חיוב להכריחה לישב תחת בעלה בעל כרחה וכדאמרינן בגמרא חיובא לדרדקי ומפני שיש לחוש פן תניח בעלה ותלך לבית אמה ושוב תתפייס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.