מעשה רקח הלכות גזלה ואבדה פרק ג

מעשה רקח הלכות גזלה ואבדה פרק ג

  

הלכה ד
[ד] או שגזל פירות והרקיבו וכו'. לא נתבאר בדברי רבינו אם הרקיבו מחציתן אי דיינינן להו כרוב או כמקצתן, והסמ"ע ז"ל חו"מ סי' שס"ג כתב בפשיטות דמחצה על מחצה כרוב עיי"ש, והדבר פשוט דהכי מסתברא דהא לתועלת הנגזל הוא דאמרין כן.
או שגזל עבדים וכו'. עיין מה שכתב הרב כסף משנה ז"ל, דהטור ז"ל כתב דעבדא כמטלטלי וכן כתב הרמב"ם ז"ל ונוסחא משובשת נזדמנה לו בדברי רבינו ע"כ, וכן כתב בבית יוסף חו"מ סי' שס"ג, והרב שלטי גבורים ז"ל הגיה בדברי הטור שצריך לומר הרמב"ן ב"נו"ן", אמנם הרש"ל הביאו הכנסת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.