מעשה רקח הלכות גזלה ואבדה פרק א

מעשה רקח הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה א
[א] כל הגוזל את חבירו וכו'. דקדק לכתוב את חבירו להוציא את הגוי, וכן מצאתי בספר כתב יד קדמון, וזה לשונו: נראה שדעת הרב לפסוק כמ"ד גזל הגוי מותר מהתורה, פלוגתא היא בפרק הגוזל בתרא, ופסק כן מדאמרינן בעלמא ובפרק [שור שנגח] ד' וה' ראה ויתר גוים וכו', ובפרק ד' מיתות אמרינן וישראל בגוי מותר, וכן מוכיחין דברי רבינו שכתב כאן, מצות לא תעשה שלא לגזול את חבירו, ובהלכות גניבה כתב אחד גוי וכו', משיטה לסנהדרין נראה להר"ן ז"ל ע"כ. והרב כנסת הגדולה חו"מ סי' שנ"ט לא רצה להבין כן בדעת רבינו, אלא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.