מעשה רקח הלכות ברכות פרק ב

מעשה רקח הלכות ברכות פרק ב

  

הלכה א
[א] סדר ברכת המזון וכו'. ברכות דף מ"ח ומ"ש ברכה ראשונה מרע"ה תקנה וכו' גם זה שם ואף שרבינו כתב בפ"א הל' ה' ובפ"א דקרית שמע הל' ז' שנוסח כל הברכות כולם עזרא ובית דינו תקנום ומשמע ודאי דכל ברכות דברכת המזון בכלל אפשר שהם תקנו נוסח אחר כפי זמנם ועזרא ובית דינו תקנו כפי זמנם וכמ"ש המפרשים ז"ל אי נמי עם מ"ש רבינו פ"א דהלכות תפילה הל' ג' כיון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר הרשע נתערבו באומות ונולדו להם בנים ואותם הבנים נתבלבלה שפתם והיתה שפת כל אחד ואחד מעורבת מלשונות הרבה וכיון שהיה מדבר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.