מעשה רקח הלכות בית הבחירה פרק ז

מעשה רקח הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה ב
[ב] ואיזו היא יראתו וכו'. הקשה התוס' יו"ט ז"ל דלמה השמיט רבינו ההיא דתנן בפ' במה אשה דף ס"ו כסא וסמוכות שלו טמאים מדרס ואין יוצאין בהן בשבת ואין נכנסין בהן לעזרה וכן הקשה המל"מ ז"ל ולא תירץ כלום והנני מוסיף להפליא דגם בפכ"ה דהל' כלים הזכיר רבינו דין קב הקיטע והשמיט סמוכות שלו וכסא וסמוכות עיי"ש גם בפי"ט דשבת הל' ט"ו הזכיר דין קב הקיטע ואנקטמין דתנן התם והשמיט הינך גם בפירושו להמשנה לא הזכירם עיין עליו. והפר"ח ז"ל כתב וז"ל ונ"ל שסמוכות של כסא פשיטא שאין נכנסין בהן לעזרה דהא מנעל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.