מעשה רקח הלכות ביכורים פרק ג

מעשה רקח הלכות ביכורים פרק ג

  

הלכה ג
[ג] כהן שאכל ביכורים חוץ לירושלים וכו'. מרן ז"ל הביא דברי ר' שמעון וסיים ולפי שאין עונשין מן הדין כתב רבינו שלוקה מדכתיב לא תוכל וכו' הנה ראיתי להרב לח"מ הביאו המל"מ ז"ל פ"א דבכורות שכתב דרבנן לא פליגי אר"ש אלא בקריאה דס"ל דההנחה היא המעכבת וכן פסק רבינו כאן ולדבריהם הפסוק הוא כפשוטו ולאפוקי מדברי מרן ז"ל שכתב ולפי שאין עונשין מן הדין וכו' ע"כ ונראה שיש להצדיק דברי מרן ז"ל שהרי לא מצינו דין זה מבואר בפסוק ואף אם תמצא לומר מ"מ הק"ו דמעשר הקל הוא אמת והכרחי ולכך הזכירו מרן ז"ל וד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.