מעשה רקח הלכות אישות פרק כד

מעשה רקח הלכות אישות פרק כד

  

הלכה א
[א] הנושא את האילונית וכו'. דקדוק הלשון מוכח מעצמו דבהכיר בה איירי ולכך לא הוצרך לבאר דאל"כ הו"ל למימר הנושא אשה ונמצאת אילונית ועיין לרבינו פרק ט"ו דין ז':

הלכה ב
[ב] אבל הנושא אשה וכו'. כבר ידוע דהראב"ד ז"ל השיג על רבינו וז"ל ותמהנו עליו [על] אילונית שלא הכיר בה למה יש לה תוספת ע"כ וטעמו מבואר בהר"ן והרב המגיד ומרן ז"ל אך מדקדוק הלשון שכתב ותמהנו עליו וכו' משמע דאיכא גאונים אחרים או לפחות גאון אחר דס"ל כוותיה דאין תוספת לאילונית וכן משמע שהבין הרה"מ פרק ט"ו די ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.