מעשה רקח הלכות איסורי מזבח פרק ו

מעשה רקח הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה א
[א] שלא יביא נסכים וכו'. תנא והדר מפרש לכלהו לקמיה:

הלכה ב
[ב] וכל עץ שהתליע וכו'. נראה דטעם הדבר מפני שהעצים נקראו קרבן ומספקא לן במנחות דף פ"ה אי הוי כבעל מום גמור או לא ועיין להתוס' שם:
ועצי סתירה פסולין וכו'. כתב מרן ז"ל תוספתא פ"ט דמנחות ע"כ היה לו לציין ג"כ ממכילתין במנחות דף כ"ב דר' אלעזר בן שמוע דרש מה מזבח שלא נשתמש בו הדיוט אף עצים שלא נשתמש בהם הדיוט ואף דר' אליעזר בן ר' שמעון פליג עליה הא אמרינן בזבחים דף קט"ז כמאן כר' אלעזר בן שמוע משמע דהלכתא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.