מעשה רקח הלכות איסורי ביאה פרק יח

מעשה רקח הלכות איסורי ביאה פרק יח

  

הלכה יג
[יג] פנויה שראוה שנבעלה וכו'. עיין הרמ"ך וכבר הרב המגיד ז"ל הליץ בעד רבינו עיין עליו גם הר"ן ז"ל הביאו מרן ז"ל עיין עליו אלא דאיכא למידק בההיא שכתב הר"ן ז"ל דבטוענת בדיעבד אפי' חד רובא לא בעינן וכו' ע"כ וקשה דרבינו כתב במה דברים אמורים וכו' אבל אם היו רוב העוברים פוסלין אותה וכו' אע"פ שרוב המקום שבאו ממנה כשרים וכו' ועלה קמסיים ואם נשאת לא תצא משמע דחד רובא בעינן אפילו בדיעבד וי"ל דחיליה דהר"ן ז"ל ממ"ש אחרי זה ראוה שנבעלה בעיר וכו' אפילו לא היה שם אלא כותי אחד וכו' שכל הקבוע כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.