מעשה רקח הלכות איסורי ביאה פרק יב

מעשה רקח הלכות איסורי ביאה פרק יב

  

הלכה א
[א] ישראל שבעל כותית וכו'. בע"ז דף ל"ו מוכח כדברי רבינו ופסק כר' שמעון כמ"ש מרן ז"ל והכריח מההיא דקדושין אלא דעדיפא מינה הו"ל למימר דמההיא דקדושין מוכח דגם לרבנן יש איסור מן התורה אפילו בשאר אומות שהרי יליף התם דשפחה ונכרית לא תפסי בהו קדושין ולדה כמוה מקראי וכיון שכן גם לרבנן צריך לחלק בין דרך אישות וחתנות לדרך (אישות) [זנות] והן אמת דרבינו דרכו לפסוק כר"ש דדריש טעמא דקרא כדמוכח לעיל בפ"ב דין ד' גבי הבא על אחותו דחייב שתים ואוקמוה במסקנה בפ' כיצד דף כ"ב כר"ש אלא דמההיא דאייתי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.