מעשה רקח הלכות איסורי ביאה פרק ד

מעשה רקח הלכות איסורי ביאה פרק ד

  

הלכה א
[א] ובת עשרה ימים וכו'. היינו טעמא משום דאחר הז' דנדה אם תראה ג' ימים אחרים תחשב זבה גמורה.

הלכה ה
[ה] כל דם שתראה היולדת וכו'. המל"מ ז"ל הביא לשון הירושלמי פ"ק דנדה הלכה ה' דתני ר' אושעיה ילדה ואח"כ נתגיירה אין לה דם טוהר א"ר יוסי ויאות אלולי דתניתא ר"ה הוות צריכה מאחר שאין לה דמים טמאים אין לה דמים טהורים ע"כ ורבינו לא הביא דין זה ונסתפק ז"ל בהבנת לשון זה ובהסכמה עלה דהגירסא הנכונה היא יש לה דם טוהר וכו' ולפ"ז רבינו לא הוצרך להביא דין זה אלא נקט סתם כל דם שתרא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.