מעשה רב הלכות גירושין פרק יב

מעשה רב הלכות גירושין פרק יב

  

הלכה כד
[כד] ברמב"ם מי שיש לו שתי נשים וכו' ואפילו נישאת זו תחילה. נ"ב מ"ש ואפילו נשאת זו תחלה וכו' אינו מהירושלמי שהביא ה"ה רק מהש"ס דילן דף ק"כ דמוקמינן הא דפליג ר"א התם דמיירי רק בנשאת ע"ש וממילא נשמע לרבנן דבנשאת ג"כ אסורה צרתה ומטעמא שכתב הרמב"ם ז"ל והוא ג"כ מהש"ס דהתם לעיל מיניה דמפרש טעמא משום דתמות נפשי עם פלשתים כו'. אלא דצ"ע לענ"ד למה לא כתב הרמב"ם כאן בשנשאת לכהן צרתה אסורה דבהא דוקא פליג ר"א התם ואמר דהואיל ונשאת וכו' אבל בשנישאת לישראל גם לר"א צרתה אסורה דאמרינן דבגילא את ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.