מעשה רב הלכות גירושין פרק יא

מעשה רב הלכות גירושין פרק יא

  


הלכה כא
[כא] וכן יפת תואר אע"פ שנתנה לה תורה ל' יום לתקנת עצמה צריכה להמתין צ' יום מפני תקנת הנולד. נ"ב תוספתא דיבמות פ"ו כת"ק דרשב"א וז"ל התוספתא יפ"ת התורה נתנה לה ל' יום אבל אמרו חכמים צריכה להמתין ג' חדשים מפני תיקון הוולד ורשב"א פליג שם. ונ"ל דמה"ת הוא ג"ח ופסק רבינו כת"ק דרשב"א שהוא מדרבנן לבד. ודלא כהמ"ע והגהמ"יי אות י' וע"ש וכל נו"כ העלימו עין מהתוספתא הנ"ל (מכבוד אחי הרב הגדול המובהק מו"ה שלמה הכהן נ"י):