מעשה רב הלכות בכורות פרק ח

מעשה רב הלכות בכורות פרק ח

  


הלכה ד
[ד] ברמב"ם כמו מעשר שנתערב בשלמים שיאכלו במומן. ונ"ב וצריך להביא מעות לחלל את האחד עשר בכל מקום שהוא כדין שלמים ועי' בפ"ד מה' קרבן פסח ובהלכות פסולי המוקדשין שם חסר ג"כ דין זה. ועי' בלח"מ ז"ל שם ועי' פסחים צ"ח ורש"י זבחים ע"א: