מעשה רב הלכות ביכורים פרק ג

מעשה רב הלכות ביכורים פרק ג

  


הלכה ה
[ה] ברמב"ם וכהן טהור שאכל ביכורים טמאים לוקה. ונ"ב הכ"מ לא הביא מקורו אבל הוא ביבמות ע"ג ואוכלן בטומאת עצמן לוקה משא"כ בתרומה ע"ש: