מעשה רב הלכות אישות פרק כג

מעשה רב הלכות אישות פרק כג

  


הלכה א
[א] בכ"מ ע"י שיאמר לה דין ודברים אין לי בנכסיך, צ"ל בנכסיך קאמר:
ואם קנו מידו אינו מועיל וכו'. נ"ב כל זה ט"ס וצ"ל ואם קנו מידו מועיל אף לפירות אם לא כתב לה אלא אחר הנישואין אם לא קנו מידו אינו מועיל אפילו למכרה ומתנתה ואם קנו מידו מועיל למכרה ומתנתה אבל לא לפירות כצ"ל וכ"ה בבדק הבית להרב"י בסי' צ"ב: