מעשה ניסים הלכות זכיה ומתנה פרק ג

מעשה ניסים הלכות זכיה ומתנה פרק ג

  

הלכה ב
[ב] מחל לחבירו חוב וכו' או נתן לו פקדון. דקדק מהרי"ק ז"ל שורש צ"ד, הביאו המבי"ט ח"ב סי' קי"ג, דלא מהני לשון מחילה במטלטלין ואינהו בעינייהו כי אם גבי חוב ומלוה דלהוצאה ודקדק כן מלשון רבינו שכתב מחילה גבי חוב ומתנה גבי פקדון ולא כתב מחל או נתן לחבירו חוב או פקדון וכו' יעוין עליו והם דברים נכונים, וכבר ראיתי להרב מקור ברוך קלעי ז"ל שדקדק כן בסוף תשובה מ"ז אלא שהקשה ע"ז ממ"ש רבינו בפ"ה מהל' מכירה דין י"א וז"ל המוחל לחבירו חוב או פקדון וכו' וזה הוא היפך מ"ש הכא.
ומה שנראה לענ"ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.