מעשה ניסים הלכות גזלה ואבדה פרק א

מעשה ניסים הלכות גזלה ואבדה פרק א

  

הלכה י
[י] כל המתאוה וכו' עובר בל"ת. שמעתי מקשין על רבינו ממה דאמרו בסוף חולין על מקרא דלמען ייטב לך והארכת ימים הרי שאמר לו אביו עלה לבירה והבא לי גוזלות ועלה ושלח את האם ולקח הבנים ובחזרתו מת היכן אריכות ימים וכו' וקא פריך דילמא מהרהר בעבירה הוה ותירצו מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה ופריך דילמא מהרהר בע"ז הוה וכו', והשתא לשיטת רבינו דלא תתאוה עובר אפילו במחשבה לבד א"כ מאי קאמר מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה ולמה הוצרך להביא לו מחשבה דע"ז ע"כ שמעתי. ולאו כלום היא דודאי מאי דאמר דילמא מהר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.