מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 21 - 30

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


21

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ט

 במזונותיהן וזה וזה אין יכולין למכור האיש אין יכול למכור מפני שמשועבדין לאשה והאשה אינה יכולה למכור מפני שפירותיהן לבעל מת והניחה כמות שהיא עבדי מלוג אינן אוכלין כדרך שאינה אוכלת עבדי צאן ברזל אוכלין מפני שהן בחזקת היורשין עד שעה שינתנו לה הניח לה בנים אילו ואילו אוכלין הניחה מעוברת אילו ואילו אין אוכלין הניח לה בנים והניחה מעוברת עבדי מלוג אוכלין כדרך שהיא אוכלת עבדי צאן ברזל אין אוכלין מפני שחלקו של עובר בהן ר' ישמעאל בי ר' יוסה אמ' משם אביו הבת מאכלת ואין היורשין מאכילין ר' שמעון או' כולם זכרים יאכלו נקבות לא יאכלו שמא יהא

22

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק א

 לבית הסקילה לא אמ' לעידים שיעידו אלא הם באו מאיליהן והעידו הוא אין לוקה ואין נותן ארבע מאות זוז והזוממין מקדימין לבית הסקילה זינתה כשהיא נערה ומשבגרה הוציא עליה שם רע הוא אין לוקה ואין נותן ארבע מאות זוז והיא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה הלכה והיתה מעוברת אמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פל' וכהן הוא רבן גמליאל ור' ליעזר או' נאמנת שהיא עדות שהאשה כשירה לה ר' יהושע או' אינה נאמנת אמ' להן ר' יהושע אי אתם מודים בשבויה שנשבית לבין הגוים שיש לה עדים שנשבית והיא אומר' טהורה אני שאין נאמנת אמרו לו לא אם

23

תוספתא מסכת כתובות (ליברמן) פרק ד

 קיים לא היה נותן הלכה טוהיה חולה ומוטל במטה אמרו לו נכסיך למי אמ' להם דמיתי שיש לי בן עכשיו שאין לי בן נכסיי לפל' ואחר כך נודע שיש לו בן לא אמ' כלום היה חולה ומוטל במטה אמרו לו נכסיך למי אמ' להם דמיתי שאשתי מעוברת עכשיו שאין אשתי מעוברת נכסיי לפל' ואחר כך נודע שאשתו מעוברת לא אמ' כלום הלכה טזגר שמת ובזבזו ישראל את נכסיו ואחר כך נודע שיש לו בנים ושאשתו מעוברת כולם חייבין להחזיר החזירו הכל ומתו בניו והפילה אשתו המחזיק בשניה זכה בראשונה לא זכה הלכה יזהבנות בין שניסו עד שלא

24

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק א

 וראתה קפצה וראתה הכתה בעלה וראתה נשאת משא כבד וראתה זה הוא אונס וכיצד דייה שעתה ישבה על גבי מטה על גבי כסא ועל גבי ספסל ונתעסקה בטהרות ושמשה את ביתה ופרשה וראתה היא טהורה והטהרות טהורות: הלכה הר' אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן בתולה מעוברת מניקה וזקנה אמר ר' יהשע אני לא שמעתי אלא בתולה אמר לו ר' אליעזר אין אומרים למי שלא ראה את החדש יבוא ויעיד אלא למי שראה אתה לא שמעת ואנחנו שמענו אתה שמעת אחת ואנחנו שמענו ארבע כל ימיו של ר' אליעזר היו העם נוהגין כדבריו אחר שמת ר' אליעזר החזיר ר'

25

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ב

 הלכה התינוק המכיר את אמו אין נותנין אותו למיניקת אחרת מפני סכנות נפשות יונק תינוק מהנכרי ומן הבהמה טמאה ומכולן הוא יונק ואפילו בשבת היה גדול אסור אבא שאול אומר יונקין היינו מבהמה טהורה ביום טוב: הלכה ושלש נשים משמשות במוך קטנה מעוברת ומניקה קטנה שמא תתעבר ותמות איזו היא קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד ועד בת שתי עשרה שנה ויום אחד פחות מכן ויתר על כן משמש כדרכו ואינו חושש מעוברת שמא תעשה עוברה סנדל מניקה שמא תהרוג את בנה שהיה ר' מאיר אומרים כל עשרים וארבעה חדש דש מבפנים וזורה מבחוץ וחכמים אומרים משמש

26

תוספתא מסכת נדה (צוקרמאנדל) פרק ה

 שנים בלא עתו שבעה נדה ושמונים לאחר נדה ושמונים של נקבה שבעה נדה ושנים לאחר נדה וחמשים תלוים בולד אמרו לו כדבריך יכולה היא שתקשה כל ימיה ולא תהא זבה בהן: הלכה יבקישת שלשה ימים זה אחר זה אסורה לביתה ואסורה לאכול בתרומתה הרי זה בחזקת מעוברת קישת ואחר כך הפילה דבר שאינו ולד ילדה בזוב המקשה ויצא דרך דופנה ילדה בזוב ר' שמעון אומר לא ילדה בזוב דם היוצא משם טמא ר' שמעון מטהר: הלכה יגהפולטת שכבת זרע מבפנים טמאה ר' שמעון אומר דייה כבועלה מה בועל אינו מטמא בפנים כבחוץ אף היא לא תטמא בפנים כבחוץ:

27

תוספתא מסכת נדרים (ליברמן) פרק ד

 כל היום כולו זה הכלל כל שזמנו קבוע אסור עד פניו ר' מאיר או' אסור עד שיגיע ר' יוסה אומ' אסור עד שיצא עד שיפסקו גשמים עד לילי יום טוב הראשון של פסח עד שייעקרו סוכות אסור עד לילי יום טוב האחרון של חג עד אדר הראשון ואם היתה שנה מעוברת אסור עד אדר שיני הלכה חהאומר לחבירו קונם שני נהנה לך אם אי אתה בא ונוטל לבניך כור אחד של חטים ושתי חביות של יין וארעו אבל או אונס או משתה או גשמים מותר ולעולם אסור עד שיפר את נדרו על פי חכם דברי ר' מאיר וחכמים אומ'

28

תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ה

 תוספתא מסכת סוטה (ליברמן) פרק ה הלכה אהמקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו אם משנכנסה נסתרה או שותה או לא נוטלת כתובה הלכה בהרובה שנשא עקרה וזקנה ויש לו אשה ובנים או שותה או לא נוטלת כתובה הלכה גמעוברת עצמו ומיניקת עצמו או שותה או לא נוטלת כתובה הלכה דכהנת לויה וישראלה שניסו לכהן ולוי וישראל נתינה לנתין וממזרת לממזר אשת גר ועבד משוחרר ואיילונית או שותה או לא נוטלת כתובה רשב"א אומר איילונית לא שותה ולא נוטלת כתובה שנ' ונקתה ונזרעה זרע בראויה להזריע יצאת זו שאין ראויה להזריע אבל המקנא לארוסתו ולשומרת יבם שלו עד

29

תוספתא מסכת סנהדרין (צוקרמאנדל) פרק ב

 נימנין כאחד א' ר' יוסי פעם אחת הלכתי אני ואלעזר בני לעיבור שנה ונמתי לו לאלעזר בני אני ואתה נמנין כאחד: הלכה בעל שלשה סימנין מעברין את השנה על האביב ועל פירות האילן ועל התקופה על שנים מעברין ועל אחד אין מעברין ואם עיברוה הרי זו מעוברת אם היה אביב אחד משני הסימנין היו שמחים רבן שמע' בן גמל' או' אף על התקופה: הלכה געל שלש ארצות היו מעברין את השנה על יהודה ועל עבר הירדן ועל הגליל על שתים מעברין ועל אחת אין מעברין ואם עיברוה הרי זו מעוברת ואם היתה ארץ יהודה אחת משתי ארצות היו

30

תוספתא מסכת ערכין (צוקרמאנדל) פרק א

 מרביץ לפניהם טללים וגשמים שנ' גשם נדבות תניף אלהים וג': הלכה יאאין עצרת חל אלא ביום הנף אין ראש השנה חל להיות אלא ביום הנף וביום עיבורו אחרים אומרים אין בין עצרת לעצרת ואין בין ראש השנה לראש השנה אלא ארבע ימים בלבד ואם היתה שנה מעוברת חמשה: הלכה יבאין נערכין פחות משלשים יום ומוסיפין עד עולם ואין בנזירות פחות משלשים יום ומוסיפין עד עולם: הלכה יגהחליל אין דוחה את השבת ר' יוסי בר' יהודה אומר דוחה לא היה מכה בשני חלילין אלא בחליל אחד לא היה מחלק אלא בשל קנה מפני שמחלק יפה רבן שמעון בן

1234567891011121314151617181920