מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 191 - 200

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


191

תשובות הגאונים - מוסאפיה (ליק) סימן א

 יפרש לנו אדוננו ברוב חכמתו כל אלו הספקות. ואיך יהיה תוספת על הכתוב. ויבאר הטב כל אלו הספקות.כך ראינו כי זה שאמרתם שכתב רבינו סעדיה ז"ל קנה הוא שדחה את אפיקורוס, ואמתת הדבר הוא כך. כי עבור שנה ועבור חדש החזירו הקב"ה לבית דין שאם עברו את השנה מעוברת ואם עזבוה היא פשוטה. ואם עברו את החדש הוא מעובר ואם חסרוהו מחוסר ולפי מה שקובעין את השנה ואת החדש הוא רצונו של הקב"ה. והמועדים הנעשים בקביעותם הם מועדי ה' ולכך אמר בתורה אשר תקראו אותם אותם הם מועדי ה'. וציום עבור השנה לצורך כי הכתוב תלה את המועדים בזמני

192

תשובות הגאונים - קורונל סימן יז

 תשובות הגאונים - קורונל סימן יזוששאלתם מי שקדש נערה בתולה בקידושין גמורין והיה שם נער אחד בחצר נכנס ויוצא לתוך ביתה של נערה והיא בבית אביה ואחר זמן נמצאת מעוברת והיא טוענת ואומרת מן ארוסי נתעברתי והארוס אמר לא הכרתי בה מימי והיו בני אדם מליזין שנתעברה מן שכנה מן אותו נער אבל עדות גמורה לא היה שם ואח"כ גדל הנער והיה בן שנה והיה דומה לאותו הנער שכינה שהכל מליזין עליו כך הוא המעשה מביאין אותו לפני הדיינים ארוסה ושכינה שנחשדה עמו ומאיימין עליהם אם עמד ארוסה בדבורו שאמר לא הכרתי בה מימי והכל יודעין שלא נתייחד עמה ארוסה

193

תשובות הגאונים - קורונל סימן סד

 תשובות הגאונים - קורונל סימן סדוששאלתם מעוברת שראתה אם צריכה טבילה חמורה אי לא כך למדונו רז"ל שמעוברת ומניקה שראו דם הרי הם כשאר נדות וזבות בין לשבעה נקיים בין לטבילה:

194

תשובות הגאונים - קורונל סימן עו

 תשובות הגאונים - קורונל סימן עווששאלתם מי שגירש את אשתו והיתה מעוברת כמה יתחייב ליתן לה פרנסת הולד ומזונותיו או פרנסת האשה ומזונותיה וכמה שכר מניקה פוסקין לה מחדש לחדש או לשנה לפי כבודה או לפי כבודו ואם היה בשיירה או פורש בים כמה יחוייב ליתן ואם אומר אין מה ליתן והיא אומרת יש לו יש עליו שבועה או לא הכי חזינא לכתחילה שכר האשה בעי למיתן מה דחזו דהיינו בשכר מניקה בין פרנסתה בין יותר על פרנסתה אין לדבר קצבה אלא לפי שכר מניקה בכל עת ועת וכל זמן לזמן בין רב למעט דתניא נתגרשה האשה או כופה אם

195

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן ה

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן הוששאלתם: (שם /יבמות/ דף ל"ה ע"ב) החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, היכי משכחינן לה דמותרת בקרוביו.כך ראינו: כגון שתנשא לאח אמו או לאחי אביו ולבן אחי אמו ולבן אחי אביו +(קס"ג ג')+.

196

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן ח

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן חוששאלתם: מעשה באחד שארס אשה והיה לו אח ואותו האח הרשע פיתה ארוסת אחיו ועבר בה עבירה ונתעברה, כיון שהרגישה שהיא מעוברת עמדו וברחו לבין הגוים ונשתהו שם שנים הרבה ונולדו לו בנים ממנה לאותו נואף, ובכך מת הארוס, ולאחר כמה שנים באו למדינה אחרת שהיו שם ישראל ומת אותו נואף ומתו בניו והניח בת אחת, ויש בה ספקא אם בחיי הארוס נולדה הבת אם לאחר מיתת הארוס נולדה ואף על פי שהוא ודאי שלאחר מיתת הארוס, כשרה או פסולה. (תשובת שאלה זו בסימן י"ד). +(יבמות י"א, י"ד, צ"ב, סוטה

197

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן לא

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער א סימן לארב הילאי.וששאלתם: ראובן שמת והניח את אשתו מעוברת ואינה יודעת אם היא מעוברת, וכיון שהשלימו שלשה חדשים תבעה היבם ועשה לה חליצה אי נמי יבם לה, ולאחר כן ידעה שהיא מעוברת.כך ראינו: אי קודם שיחלוץ לה יבם לקחה לו לאשה ומתוך חמשה חדשים או לארבעה הכירה שהיא מעוברת, חייבין ב"ד לעמוד על יבמה וכופין אותו ליתן לה גט ומוציאין אותה ממנו בעל כרחו, ואותה האשה מותרת היא שתנשא לכהן אחר לידתה, וישלימו לה כ"ד חדש להניק, והולד כשר הוא לישראל, ואם מזרע אהרן הוא יעמוד על כהנתו. +(יבמות

198

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ב סימן י

 לה שלא יגרשנה לעולם, ונמנעת מלבוא לבית דין, ורצה הבעל להביא לבית דין כל מה שהוא חייב לה כפי מה שהן יודעין ולקרות פסק הגט כדי שיכתבו אותו ויהא מזומן לאשתו וכשתרצה לקבלו עם הזוזין תקבלו ותעשה כראוי לה. היפטר ראובן מן המזונות כשיעשה כך אם לאו. ועוד אם נמצאת מעוברת וטוענת כי מבעלה נתעברה והיא מתחבאה ממנו ואינה באה לבית דין, והיאך יהיה הדין על טענתה שטוענת שבעלה נשבע שלא יגרשנה. יודיענו גאון אדוננו.- אם הדבר כך היה כמו שנכתב בשאלה זו: אם ראובן רוצה לגרש את אשתו והיא אינה רוצה להתגרש, אם הוא נותן לה כל הראוי לה

199

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ג סימן ה

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ג שער ג סימן הרב נטרונאי ז"ל. והילכתא: אין אדם מקנה ומזכה דבר שלא בא לעולם. דאילו מאן דאמר ליה לחבריה אם ילדה אשתך נקבה הרי היא מקודשת לי ואפי' אשתו מעוברת לא אמר כלום ולא חיישינן לקידושיה. וכן הלכה. עד הנה. +(קידושין ס"ב א"ע מ - ח')+

200

תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן כב

 תשובות הגאונים שערי צדק חלק ד שער ג סימן כברב נטרונאי ז"ל. וששאלתם: ראובן הוה ליה בוכרא והוה ליה ברא אחרינא ושכיב ראובן והניח את אשתו מעוברת וילדה ברא, ההוא בוכרא היכי שקיל חלק בכורה.הכין חזינן: שימינן ליה לממוניה דראובן והאי שעתא דשכיב חזינן ממונא דיליה אי הוה מאה וחמשים זוזי שקיל בכור חמשין זוזי חלק בכורתו, והנך מאה זוזי דאשתייר פלגין ליה תרין אחיה ובכור בשוה. דאמר מר בריה דר"י משמיה דרבא (שם /בבא בתרא/ דף קמ"ב): בן שנולד לאחר מיתת האב אינו ממעט בחלק בכור. עד הנה. +(ח"מ רע"ז ה')+.

1234567891011121314151617181920