מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 11 - 20

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


11

משנה מסכת סנהדרין פרק א

 מאיר וחכמים אומרים מוציא שם רע בעשרים ושלשה מפני שיש בו דיני נפשות:משנה ב[*] מכות בשלשה משום רבי ישמעאל אמרו בעשרים ושלשה עבור החדש בשלשה עבור השנה בשלשה דברי רבי מאיר רבן שמעון בן גמליאל אומר בשלשה מתחילין ובחמשה נושאין ונותנין וגומרין בשבעה ואם גמרו בשלשה מעוברת:משנה ג[*] סמיכת זקנים ועריפת עגלה בשלשה דברי רבי שמעון ורבי יהודה אומר בחמשה החליצה והמיאונין בשלשה נטע רבעי ומעשר שני שאין דמיו ידועין בשלשה ההקדשות בשלשה הערכין המטלטלין בשלשה רבי יהודה אומר אחד מהן כהן והקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן:משנה ד[*] דיני נפשות בעשרים ושלשה הרובע והנרבע בעשרים ושלשה

12

משנה מסכת עדויות פרק ז

 בין חוליא לחוליא שהוא טמא שרבי אליעזר מטהר הם העידו שמעברין את השנה בכל אדר שהיו אומרים עד הפורים הם העידו שמעברים את השנה על תנאי ומעשה ברבן גמליאל שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריא ושהה לבא ועברו את השנה על תנאי לכשירצה רבן גמליאל וכשבא אמר רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת:משנה ח[*] העיד מנחם בן סגנאי על מוסף היורה של שולקי זיתים שהוא טמא ושל צבעים שהוא טהור שהיו אומרים חלוף הדברים:משנה ט[*] העיד רבי נחוניא בן גודגדא על החרשת שהשיאה אביה שהיא יוצאה בגט ועל קטנה בת ישראל שנשאת לכהן שהיא אוכלת בתרומה ואם מתה בעלה יורשה

13

משנה מסכת קידושין פרק ג

 מקודשת מפני שלא הטעתו האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר או לאחר שתתגיירי לאחר שאשתחרר או לאחר שתשתחררי לאחר שימות בעליך או לאחר שתמות אחותיך לאחר שיחלוץ לך יבמיך אינה מקודשת וכן האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה הרי היא מקודשת לי אינה מקודשת אם היתה אשת חבירו מעוברת והוכר עוברה דבריו קיימין ואם ילדה נקבה מקודשת:משנה ו[*] האומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת שאדבר עליך לשלטון ואעשה עמך כפועל דבר עליה לשלטון ועשה עמה כפועל מקודשת ואם לאו אינה מקודשת על מנת שירצה אבא רצה האב מקודשת ואם לאו אינה מקודשת מת האב הרי

14

משנה מסכת תמורה פרק ה

 משנה מסכת תמורה פרק המשנה א[*] כיצד מערימים על הבכור מבכרת שהיתה מעוברת אומר מה שבמעיה של זו אם זכר עולה ילדה זכר יקרב עולה ואם נקבה זבחי שלמים ילדה נקבה תקרב שלמים אם זכר עולה אם נקבה זבחי שלמים ילדה זכר ונקבה הזכר יקרב עולה והנקבה תקרב שלמים:משנה ב[*] ילדה שני זכרים אחד מהן יקרב עולה והשני ימכר לחייבי עולה ודמיו חולין ילדה שתי נקבות אחת מהן תקרב שלמים והשניה תמכר לחייבי שלמים ודמיה חולין ילדה טומטום ואנדרוגינוס רבן שמעון בן גמליאל אומר אין קדושה חלה עליהן:משנה ג[*] האומר ולדה של זו עולה והיא שלמים דבריו

15

תוספתא מסכת בבא בתרא (ליברמן) פרק ד

 שפחה לחבירו מכר כלים שעליה אפי' הן מאה אבל לא מכר לא את השירים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה ואם אמ' לו שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אע"פ שיש עליה כלים שהן מאה מנה הרי כולן מכורין הלכה דשפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד שפחה מניקה אני מוכר לך פרה מיניקה אני מוכר לך לא מכר את הולד הלכה ההמוכר שפחה לחבירו על מנת שיש בה מומין אמ' לו שפחה זו חולה היא שוטה היא נכפית היא שעממת [היא] והיה בה מום אחר וסנפו

16

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ז

 להביא לתך חטין והביא שש עשרה שעורים פטור ואם הוסיף על משאו חייב וכמה יוסיף על משאו ויהא חייב סמכוס או' משם ר' מאיר קב לכתף שלש סאין לעגלה וספ' לפי מה שהיא השוכר את החמור להרכיב איש לא ירכיב אשה אשה מרכיב איש להרכיב אשה מרכיב אשה עליה בין מעוברת ובין מניקה הלכה יאהשוכר את החמור לרכוב עליה בעל הבית נותן כיסתו ומזונותיו וכלי תשמישו עליו יתר על כן חמר מעכב על ידו חמר נותן שעורין ותבן ומזונותיו עד שמגיע ללינה יתר על כן בעל הבית מעכב עליו הלכה יבהשוכר את החמור וטענו דברים האסורין נטלום ממנו

17

תוספתא מסכת בבא מציעא (ליברמן) פרק ח

 אומ' איני יודע וזה או' איני יודע יחלוקו זה או' ברשותי וזה או' ברשותי הרי זה נשבע ואינו משלם שכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין דברי ר' מאיר ר' יהודה לעולם הולד בחזקת המוכר וחכמים אומ' המוציא מחבירו עליו הראיה הלכה כדוכן המוכר שפחה לחבירו ונמצאת מעוברת וילדה זה אומ' ברשותי ילדה והלה שותק זכה זה או' איני יודע וזה או' איני יודע יחלוקו זה אומ' ברשותי וזה או' ברשותי הרי זה נשבע ואינו משלם שכל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין דברי ר' מאיר וחכמים או' אין נשבעין לא על העבדים ולא על השטרות ולא על הקרקעות הלכה כה

18

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ז

 טריפה ומכרה משלם תשלומי ארבעה וחמשה כלאים ומכרן משלם תשלומי ארבעה וחמשה דברי ר' מאיר וחכמים או' אין משלם אלא תשלומי כפל בלבד ר' לעזר אומ' הכלאים מן הרחל ומן הגדי משלם תשלומי ארבעה וחמשה מן הכוי משלם תשלומי כפל ופטור מתשלומי שלשה הלכה יזהגונב פרה מעוברת וטבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה דמי פרה מעוברת וילדה ואחר כך טבח את עוברה משלם תשלומי כפל ופטור מתשלומי ארבעה וחמשה הגונב פרה מעוברת וילדה ואחר כך טבחה שמינה והכחישה משלם תשלומי כפל כשעת הגניבה ותשלומי ארבעה וחמשה כשעת טביחה ומכירה כחושה והשמינה משלם תשלומי כפל כשעת גניבה ותשלומי ארבעה וחמשה

19

תוספתא מסכת בבא קמא (ליברמן) פרק ט

 הלכה כהעושה מום במוקדשין אין משלם אלא חצי נזק הכה את האשה ויצאו ילדיה משלם נזק וצער ריפוי שבת ובשת לאשה דמי ולדות לבעל שנ' ונגפו אשה הרה מה ת"ל הרה ולדות לבעל הריון נתגרשה מזה ונשאת לזה נתגרשה מזה ונשאת לזה ולדות לבעל הריון היתה מעוברת מגר ועבד משוחרר ולדות של גר ועבד משוחרר לפיכך אם מת הרי זה זכה החובל בעבדו ושפחתו העבריים בינו לבינן הרי אילו נשבעין ונוטלין הלכה כאהחובל בעבדו ושפחתו הכנעניים בינו לבינן פטור מפני שהוא קנס הלכה כבהמכה את עבדו מכרו לאחר ומת פטור שנ' והכהו ומת תחת ידו עד שתהא

20

תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו

 תוספתא מסכת יבמות (ליברמן) פרק ו הלכה אהעושה מאמר ביבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא אין מאמרו מאמר הוא מותר בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא מאמרו מאמר הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ופסלה מן הכהונה הלכה בהכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא יוציא וחייבין בקרבן אין הולד של קיימא יקיים ספק שהוא בן קיימא ספק שאינו בן קיימא מטילין עליו שני חומרין ספק בן תשעה לראשון ובן שבעה לאחרון הולד הראשון כשר לעשות כהן גדול והשני ממזר בספק ר' ליעזר בן יעקב אומ' אין

1234567891011121314151617181920