מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 181 - 190

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


181

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן כה

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן כהומעוברת שראתה דם ששאלתם צריכה טבילה חמורה כשאר נשים כך למידים אנחנו שמעוברת ומניקה שראתה הרי הן כשאר כל נדות וזבות בין לשבעה נקיים ולטבילה ואי איכא דקשיא לך הא דתנן ר' אליעזר אומר ארבע נשים דיין שעתן ואלו הן מעוברת ומניקה ובתולה וזקינה ההוא לענין מגע קדשים ותרומה דהיכא דווסת דילה בשעה ראשונה דליליא נגעה כל היום כולו שלפני ווסתה בתרומה וקדשים לא מיפסילנן ולא מטמא' מאי טעמא דאמרינן הני ארבע נשים דמיהן מסולקין ודיין שעתן למגען אבל כל הנשים כשנוגעות בתרומה ובקדשים שתים עשרה שעות קודם ווסתן מטמאות אותן במשא והורו חכמים

182

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן מה

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן מהושכת' דתנן האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקבה הרי זו מקודשת לא אמר כלום וא' רב חנינא לא שנו אלא שאין אשתו מעוברת אבל אשתו מעוברת דבריו קיימין הלכה כר' חנינא או אין הלכה כר' חנינא בשהוכר עוברה או בשלא הוכר עוברה כך הראונו מן השמים אין הלכה כר' חנינא מה טעם שאין אדם מקנה ומזכה דבר שלא בא לעולם ומניין שאין הלכה כר' חנינא דתנן האומר לאשה הרי את מקודשת לי לאחר שתמות אחותיך לאחר שימות בעליך לאחר שיחלוץ ליך יבמיך אינה מקודשת האומר לחבירו אם ילדה אשתך נקיבה הרי זו מקודשת לי

183

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן פ

 תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן פושש' הא דתנן גזל פרה מעוברת וילדה וכול' ובריתא דעלה ודאיבעי' להו כול' ששאלת פירושה וחמשה גובין מן המחוררין גירסה בעיתון דאית בנוסחיכון חילופי בריתא הכין הוא הגוזל את הרחל וגזזה וילדה משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה דב' ר' מאיר ר' יהודה או' גזילה חוזרת בעיניה ר' שמ' או' רואין אותה כאילו היא שומה אצלו בכסף איב' להו טעמ' דר' מאיר דקסבר שינוי אינו קונה ומשום הכי היא וולדותיה וגיזותיה לנגזל או דיל' לעו' קסבר שינוי קונה והכא קנסא קא קניס ואי לאו קנסא הוה קני לה והוה משלם כשעת הגזילה תא שמע

184

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים סימן קלב

 ליטר' עם כפילה שלו והוליד ממנה שני בנים ואחר כך השיא בת רחל ונתן לה ב' ידות מאותן קרקעות שהכניסה לו רחל שנתן לה במתנה מלבן אחיה וקנו מיד הבן בכך והוסיף לו יעקב מתנה ק' דינר' בשביל שויתר לאחותה קצת מחצתו מהמקרקעי מתנתו ונפטר יעקב בטירוף שעה ונשארה אלמנתו מעוברת וילדה בת ועכשיו מינו בית דין אפוטר' לאלמנה ולבניה קטנים וטוען ואו' יש לאלמנה ליטול תחילה כתובתה ולבתה שהיא קטנה כמו שנתן האב לבנות שהשיא בחייו ממקרקעי וממטל' והשאר יחלקו בני האלמנה בשוה עם אחיהם וכו' אם כן הוא כמו שכת' כל מה שנתן יעקב לבנות אין כח להוציא

185

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן לז

 נדחה היום ההוא מלקבעו ראש חדש בכל מקום. וזה הוא סוד העיבור בדחיית מולד זקן שהוא לאחר י"ז שעות תתרע"ט חלקים שהוא נדחה בכל ראשי שנים לעולם. ואין לנו בימים הראויים לקביעות ראש השנה שהם ימי בגה"ז כי אם שתי דחיות אחרות והן בשנים הפשוטות, הדחייה האחת בט"ו תקפ"ט לאחר מעוברת והשנית גטר"ד בכל שנה פשוטה. והמולד הזקן הוא נדחה לעולם, ושרש דחייתו מן ההלכה הזאת מסור בידינו על פי החשבון בסוד העיבור מימי הלל בן יהודה בן גמליאל בן רבינו הקדש שהנהיג הדורות לקדש על פי החשבון ולא על פי הראיה מדוחק הגלות שלא היו עדים מצויין ללכת להעיד

186

תשובות הגאונים החדשות - עמנואל (אופק) סימן קטז

 כל אילו הספיקות ואיך יהיה תוספת על הכתוב ויבאר היטב כל אילו הספיקות.כך ראינו כי זה שאמרתם שכתב רבינו סעדיה גאון פיומי ז"ל, קנה הוא שדחה בו את אפיקורוס, ואמיתת הדבר כך הוא כי עיבור שנה ועיבור חדש החזירו הקב"ה אל בית דין שאם עיברו את השנה מעוברת ואם עזבוה היא פשוטה ואם עיברו את החדש הרי הוא מעובר ואם חסרוה הרי הוא מחוסר, לפי מה שקובעין את השנה ואת החדש הוא רצונו של הקב"ה והמועדים הנעשים בקביעותם הם מועדי יי', ולכך אמ' בתורה +ויקרא כג, ב+ אשר תקראו, לומ' כי אשר תקראו אתם אותם הם מועדי. וצום עיבור

187

תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסו

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן קסוושאלת אם הודית האנוסה או המפותה שהיא מעוברת מן האונס או מן המפתה אם יש לייחס הולד על פי הודאתה להאונס או להמפתה עד שיהא אסור בקרובותיו וראוי לירשו או לא. - השאלה הזאת אין לה מקום באונס ובמפתה לפי שאמרו אין האשה מתעברת בביאה ראשונה. ומי שאינה אנוסה ומפותה אין מקבלין בשלמות דבריה שהולד הוא ממנו. אבל נאמנת היא לומר שהוא כשר וראוי לבוא בקהל. לפי שהלכה כרבן גמליאל שאמר נאמנת. והנאמנת הזאת היא להכשירו אבל ליורשו לא. אבל מחוייב הולד כשיגדל ואמו מודיעתו שפלוני הוא אביו לשמור עצמו מן האיסור בקרובות אביו כמו שמחוייב

188

תשובות הגאונים - הרכבי סימן רעא

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן רעאופירוש פיטמא וניפחא. פרה שהיא מעוברת ועומדת היא גופה קנויה לראובן והעובר שבה קנוי לשמעון והזיקה אחר. רואין אם בפטימתה הזיקה ובעבי בשרה ובכחה בעל פרה שגופה קנוי לו [דף קלא] משלם. אבל אם בניפחה שמחמת עובר הזיקה כגון שעיברה כריסה מקום העובר במקום והוזק מה שהיה שם מחמת נפחו שלעובר חולקין ומשלמין אותו שניהם:

189

תשובות הגאונים - הרכבי סימן שסו

 מפני [ע"ב] מה תקנו זמן בגיטין ר' יוחנן אמ' משום בת אחותו שלא תזנה וריש לקיש אמ' משום פירות מאי טעמיהו. כך פירושה פעמים שאדם נושא את בת אחותו או בת אחיו ומניחה והולך למקום אחר בצרכיו ומתאחר כמה חדשים ועומדת היא ומזנה עליו ומתעברת מאחר ובא בעלה ומוצאה שהיא מעוברת משמעון וכותב לה גט בניסן ומשיאה לשמעון ומחפה עליה מפני שהיא קרובתו ואומר מניסן כתבתי לה גט כדי שלא יהא בנה ממזר. ואם תאמר אין זמן בגיטין יכול הוא לעשות כך. ולאו דוקא בת אחותו אלא כל הנשים והאיי דנקט בת אחותו מפני שחומל ורוצה לחפות עליה. לכך תקנו

190

תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקח

 תשובות הגאונים - הרכבי סימן תקחוהאשה שמתה בעודה מעוברת אין צריך לקרוע בטנה מפני שעוברה ימות קודם לה:

1234567891011121314151617181920