מעוברת

מעוברת מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 6421 מקורות עבור מעוברת. להלן תוצאות 171 - 180

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


171

ספר המקח והממכר לרב האי גאון שער כ

 את השריים ולא את הנזמים ולא את הטבעות ולא את הקטלאות שבצוארה. ותדע דכל היכא שאמר לו היא וכל מה שעליה הכל הוא מכור כדגר'עב) שפחה וכל מה שעליה אני מוכר לך אף על פי שיש עליה כלים שוה מאה מנה כלם מכורים.ותדע דמי שמוכר שפחה מעוברת סתם או פרה מעוברת סתם ולא פי' הולד, הרי הולד נכנס במכר. אבל מי שמוכר שפחה מניקת או פרה מניקת סתם אין הולד בכלל כדגר'עב) שפחה מעוברת אני מוכר לך פרה מעוברת אני מוכר לך מכר את הולד, שפחה מניקת אני מוכר לך לא מכר את הולד.דרך י"ט מי

172

ספר המקח והממכר לרב האי גאון עמק השער שער כ

 דלא מכר מימיו כוותי' דרבנן דברייתא ס"ל יעו"ש אבל הרי"ף פסק כרבנן דברייתא דלא מכר מימיו וגורס בסוגי' מתני' יחידאה ולא סבירא לן כוותי' יעו"ש בנ"י ובס' הריטב"א מש"כ הובא ב' השיטות בשו"ע חו"מ סי' ר"כ סעיף ט"ז.יח) דרך יח מכירת העבדים כו' ותדע דמי שמוכר שפחה מעוברת סתם כו' הרי הולד נכנס במכר. הובא ברמ"א סי' ר"כ סעיף י' וכתב בסמ"ע ס"ק י"ט דהטור כתב בשם הרא"ש דבעינן שיאמר פרה זו או שפחה זו והיתה מעוברת דנכלל גם הולד דזו משמע כמו שהיא לפניך והשיג על הרמ"א שכתב וז"ל דאפילו מכר לו שפחה ופרה סתם אם הם מעוברות

173

שאילתות דרב אחאי פרשת לך לך שאילתא ט

 וחד אמ' אין מחללין עליו את השבת עד כאן לא פליגי אלא לחלל עליו את השבת אבל לשמונה ודאי מהללינן ליה הא בהא תליא כתנאי יש יליד בית שנימול לשמונה ויש יליד בית שנימול לאחר שמונה יש מקנת כסף שנימול לשמונה ויש מקנת כסף שנימול לאחר שמונה כיצד לקח שפחה מעוברת ואחר כך ילדה זהו מקנת כסף שנימול לשמונה לקח שפחה וולדה עמה זהו מקנת כסף שנימול לאחר שמונה רב חמא אמ' הטבילה ואחר כך ילדה זהו יליד בית שנמול לאחר שמנה ילדה ותנא קמא לא שני ליה בין הטבילה ואחר כך ילדה בין ילדה ואח"כ הטבילה אלמא אע"ג דאי'

174

שאילתות דרב אחאי פרשת בא שאילתא מו

 בעינן לעבר שנים ולקבוע חדשים שנאמר וידבר יי' אל משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החדש הזה לכם ראש חדשים מאי לכם עדות זה תהא מסורה לכם דבעינן מומחה ואין מעברין שנים ואין קובעין חדשים אלא ביום דתניא אין מעברין שנים ואין קובעין חדשים אלא ביום ואם עיברוה בלילה אינה מעוברת כיוצא בו אין מקדשין החדש אלא ביום ואם קידשוהו בלילה אינו מקודש שנאמר תקעו בחדש שופר בכסא ליום חגינו כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב מה משפטים ביום אף קידוש ביום ולא מעברינ' שנה אלא ביהודה דתניא אין מעברין את השנה אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעובר' העיד

175

שאילתות דרב אחאי פרשת אחרי מות שאילתא צה

 ואסיר למיעל בקהלא דיי'.ברם צריך אילו היכא דחזיוה דאיבעיל ולא ידיע אי מן כשר אי מפסול ואמרה היא דמכשר נבעלתי אי נמי אישתכח מיעברא ולא ידיע אי מכשר אי מפסול ואמרה היא דמכשר אעברנא מי מהימנא אי לא מהימנא מיפלג פליגו רבן גמליאל ורבי יהושע דתנן ראוה מעוברת ואמרו לה מה טיבו של עובר זה מאיש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי אליעזר אומרי' נאמנת ור' יהושע אומר לא מפיה אנו חיין אלא הרי היא בחזקת מעוברת מנתין וממזר עד שתביא ראיה לדבריה ראוה עם אחד אמרו לה מה טיבו של זה איש פלוני וכהן הוא רבן גמליאל ורבי

176

שאילתות דרב אחאי פרשת אמור שאילתא קח

 כספו ואפי' בתרומ' בת ישר' שנשאת לכהן אכלה דאמר עולא דבר תורה ארוסה בת ישראל אוכלת בתרומה ולמה אמרו אינה אוכלת שמא ימזגו לה כוס בבית חמיה ותשקה לאחיה ולאחותיה מת בעלה אינה אוכלת ואם יש לה זרע אוכלת בשביל זרעה שנ' ויליד ביתו הם יאכלו בלחמו ודאי מת והניחה מעוברת אינה אוכלת דתנן ילוד מאכיל עובר אינו מאכיל ואי לבתר הכי נשאת לישר' אע"ג דאית לה זרע מכהן לא אכלה מת ולה הימנו בן לא אכלה ודאי מת ברה מישראל אכלה בדיל ברה דמכהן מנלן דכתיב ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וגו' מעיקרא כהנת הואי ואכלה השתא דידה

177

שאילתות דרב אחאי פרשת אמור שאילתא קט

 דבדידכו תליא מילתא ובית דין מומחה בעינן לעבר שנים ולקבוע חדשים דכתיב וידבר יי' אל משה ואל אהרן החדש הזה לכם מאי לכם עדות זו תהא מסורה לכם מכאן דבעינן מומחין ואין קובעין שני' ואין מעברין חדשי' אלא ביום דתניא אין מעברין את השנה אלא ביום ואם עברוה בלילה אינה מעוברת כיוצא בו אין מקדשין את החדש אלא ביום ואם קידשוהו בלילה אינו מקודש שנאמר תקעו בחדש שופר וגו' כי חק לישראל הוא משפט מה משפט ביום אף קדוש החדש ביום ואין מעברין את השנה אלא ביהודה דתניא אין מעברין את השנה אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת העיד חנניא

178

שאילתות דרב אחאי פרשת כי תצא שאילתא קנד

 לז' יולדת למקוטעים שנ' ויהי לתקופת הימים ותהר חנה ותלד בן מיעוט תקופות שנים מיעוט ימים שנים וליתי לב"ד וליבדקוה אמ' רב ספרא לפי שאין בודקי' לנשואות שלא יתגנו על בעליהן וליבדקוה כי מסגייא אמר אביי מחפיא נפשה ותמתין ג' חדשים ואפי' דמעברא מראשון תנשא אלמ' תנן לא ישא אדם מעוברת חבירו ומיניקת חבירו גזירה שמא יעשה עוברה סנדל אי הכי אפי' דידיה נמי אלא אי כמאן דאמ' משמשת במוך אי כמאן דאמ' שומר פתאים יי' הכא נמי לא שנא אלא סתם מעוברת למניקה קיימ' דדילמ' מיעבר חלבה וקטלא ליה אי הכי אפי' דידיה נמי דידיה ממסמסתו בביצים ובחלב אי

179

תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קפה

 תשובות הגאונים - גאוני מזרח ומערב סימן קפהשני אחים נשואים נשים בשתי מדינות כל אחד מהם שרוי עם אשתו במדינתו והיה בין שתי המדינות מהלך יום ולאחר שש שנים נפטר אחד מהם והניח אלמנתו מעוברת וילדה לאחר פטירתו ובו ביום גופו נפטר הילד ונשתיירה אלמנה זו כמו שש שנים ושידך אותה לוי ממדינה אחרת ושלח אצל היבם להודיעו אם היא הגונה לו ביותר מיד עמד לוי זה וקדשה וכנסה והוליכה למקומו ולאחר שכנסה כמו ארבעים יום אמרו לו מקצת בני אדם שהיתה זקוקה חליצה מיבמה ובאיסור כנסת אותה ונסתפק לנו הדבר ואין אנו יודעין הדין. עיינתי בשאלה זו ואותה יבמה

180

תשובות הגאונים - גאונים קדמונים תוכן עניינים

 וכו' ממימרא דרבא הילכתא טובת הנאה דאשה הוה.סימן כ"ב - איש פלוני ירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן וכו'.סימן כ"ג - נדה שהפסיקה בטהרה בשלישי שלה סופרתו למניין שבעה אם הלכתא הכין.סימן כ"ד - בעל בעילת מצוה ופירש צריכה שבעה נקיים.סימן כ"ה - מעוברת שראתה דם צריכה טבילה כשאר נשים.סימן כ"ו - הרי זה גטיך אם לא באתי מכן ועד י"ב חודש ומת בתוך י"ב חודש.סימן כ"ז - הדס של לולב אם יכול לעשותו כולו עבות.סימן כ"ח - הא דשלח רבין באיגרתיה מי שמת והניח אלמנה ובת.סימן כ"ט - שגר גוי ואפה ישראל אי נמי שגר ישראל

1234567891011121314151617181920